Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-mars 2020


Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för första kvartalet 2020. Bolaget redovisar en försäljning på 484 TSEK (110 TSEK) och ett rörelseresultat på -956 TSEK (-1 935 TSEK).

Vd Göran Folkesson kommenterar läget; ”Clean Motion är nu under rekonstruktion. Omständigheterna i omvärlden gav oss ingen riktig möjlighet att ro iland nödvändiga affärer. Det är givetvis en mycket allvarlig situation och den ekonomiska osäkerheten i omvärlden gör det väldigt svårt att bedöma framtiden. Bolaget är ändå på rätt väg och jag är övertygad om att rekonstruktionen är en god möjlighet att få till en nystart på verksamheten.
Vårt mål är att i bästa möjliga mån värna såväl aktieägare som våra samarbetspartner och borgenärer samtidigt som vi får till nödvändig kapitalinjektion för att föra bolaget vidare till lönsamhet. Förhandling med investerare fortlöper.
Vi har länge jobbat för att med små resurser få lönsamhet i vår verksamhet. Under detta kvartal kom vi en bra bit in på den vägen med ett betydligt bättre resultat. Det är givetvis glädjande, men vår framtida framgång kommer främst att bygga på vår produkt och affärsmodellen där vi erbjuder licenstillverkning i mikrofabriker. Jag känner fortsatt att vi har ett mycket starkt erbjudande.
Vi hade också innan Coronakrisen kommit långt i försäljningsarbetet på ett flertal marknader. Givet det extremt osäkra nuläget i den globala ekonomin vågar jag inte göra några utfästelser på kort sikt. På längre sikt är jag övertygad om att vi kommer att se en kraftig förändring i den globala ekonomin. Ett mycket tydligare fokus kommer att ligga i inhemsk produktion och ett mer nationellt perspektiv på tillverkning. Här kommer vårt koncept med lokala mikrofabriker att bli mycket attraktivt. Vi arbetar med att utveckla erbjudandet vidare och undersöker om vi ännu bättre kan paketera ett erbjudande för potentiella licenstillverkare inklusive finansiering.”

Göran avslutar med; ”Vi jobbar hårt vidare för att på ett lyckat sätt slutföra rekonstruktionen och också förbereda oss på en nystart i en ny ekonomi.”

Redogörelsen i sin helhet bifogas.
Göteborg, 2020-05-15

Länk till Bolagets finansiella rapporter: www.cleanmotion.se/ir/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-05-15 kl. 19:00 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Bilaga


Attachments

Interim Report Clean Motion 2020 January-March