Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021


EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.4.2021 KLO 15.30 (EET/EEST)

ERINOMAINEN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES
                      
Tuloskehitys tammi-maaliskuu 2021

  • Liiketoiminnan tuotot olivat 27,1 miljoonaa euroa (1-3/2020: 14,2 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 11,8 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa)
  • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos kasvoi ja oli 10,6 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa)
  • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos kasvoi ja oli 1,1 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa)
  • Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 1,0 miljoonaa euroa (-3,7 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos parani
  • Hallinnoidut varat olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 15,0 miljardia euroa (12,2 mrd. euroa)
  • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,07 euroa) ja oman pääoman tuotto 40,6 prosenttia (10,1 %)
  • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 117 prosenttia (118 %).

Näkymiä vuodelle 2021 tarkennettu

Kuluva vuosi on käynnistynyt liiketoiminnallisesti hyvin vahvan asiakaskysynnän ja osakemarkkinoiden suotuisan kehityksen tukemana.

Osake- ja korkomarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyy kuitenkin aina riskejä. Mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat saavuttivat uuden ennätystason kuluvan vuosineljänneksen lopulla, ja tuotevalikoima on laajentunut etenkin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, mitkä lieventävät mahdollisen markkinakäänteen negatiivista tulosvaikutusta.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti, ja sen näkymät vuodelle 2021 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta on rajallinen, mutta siitä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen äkillisissä markkinaliikkeissä. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.

Yllä olevat seikat huomioiden yhtiö tarkentaa näkymiään. Nykyisen suotuisan markkinaympäristön säilyessä arvioimme vuoden 2021 liikevoiton ylittävän vertailukauden tason.

Aiemmin arvioimme vuoden 2021 liikevoiton olevan selvästi positiivinen.


Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

 1-3/20211-3/20201-12/2020
Tuloslaskelman tunnusluvut   
Liiketoiminnan tuotot, M€27,114,279,7
Liikevoitto/-tappio, M€11,82,129,1
Liikevoittomarginaali, %43,414,536,5
Tilikauden voitto/tappio, M€10,21,923,2
    
Kannattavuuden tunnusluvut   
Oman pääoman tuotto (ROE), %40,610,126,2
Koko pääoman tuotto (ROA), %5,20,72,7
    
Taseen tunnusluvut   
Omavaraisuusaste, %13,25,112,3
Konsernin vakavaraisuussuhde, %16,214,615,2
    
Osakekohtaiset tunnusluvut   
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €0,340,070,87
Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €0,350,070,88
Osinko/osake, €-0,73*
Oma pääoma/osake, €4,172,803,86
Osakkeen hinta päätöspäivänä, €16,207,4012,20
    
Muut tunnusluvut   
Kulu/tuotto -suhde0,570,850,63
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, %117118124
Henkilöstömäärä269249261
Markkina-arvo, M€390,6176,9294,1

*Yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osingon maksujankohtaa ei ole vielä määritetty.


Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Vuosi 2021 on alkanut pääomamarkkinoilla positiivisissa merkeissä. Kysyntä osakkeita ja muita riskillisiä omaisuusluokkia kohtaan on viime vuoden tapaan säilynyt vahvana ja kurssit nousivat monella markkinalla vuodenvaihdetta korkeammalle tasolle. Laajat talous- ja rahapoliittiset tukitoimet sekä koronarokotusten edistyminen ja odotukset maailmantalouden elpymisestä ovat osaltaan kasvattaneet sijoittajaoptimismia. Huolet talouden ylikuumenemisesta ja inflaatiopaineiden kehittymisestä ovat kuitenkin nostaneet pitkiä korkoja USA:ssa. Euroopassa verkkainen koronarokotustahti sekä USA:ta maltillisemmat talouden elvytystoimet ovat sen sijaan pitäneet pitkien korkojen nousupaineen aisoissa. 

Evlin toiminta kehittyi vuosineljänneksen aikana erinomaisesti ja ilman häiriöitä. Asiakasaktiviteettimme oli myös korkealla tasolla. Asiakkaamme olemme pääsääntöisesti kohdanneet terveysturvallisesti verkon yli ja uskomme, että tämä toimintamalli on tullut osittain jäädäkseen.  

Evlin liiketoiminnan tuotot lähes kaksinkertaistuivat vertailukauteen nähden ja olivat 27,1 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi yli viisinkertaiseksi 11,8 miljoonaan euroon. Vertailukauden tulosta rasitti arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan lähes neljän miljoonan euron arvostustappio. Evlin oman pääoman tuotto nousi neljänneksellä 40,6 prosenttiin (10,1 %), ja oma pääoma ylitti 100 miljoonan euron. Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli 117 prosenttia (118 %).

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketoiminnan tuotot nousivat 40 prosenttia ollen 22,0 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat olivat ennätykselliset 15,0 miljardia euroa (12,2 mrd. euroa), ja Evli-Rahastoyhtiön rahastopääoma oli 9,5 miljardia euroa (7,5 mrd. euroa). Nettomerkinnät olivat 461,3 miljoonaa euroa kohdistuen pääasiassa lyhyisiin korkosijoituksiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin. Segmentin tuottojen kasvuun vaikuttivat positiivisesti vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, omaisuudenhoitopalkkiot sekä rahastojen tuottosidonnaiset palkkiot. Evlin asema johtavana varakkaiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitajana vahvistui entisestään, mistä merkkinä olivat voitetut uudet asiakkuudet ja hallinnoitavat asiakasvarat.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketoiminnan tuotot nousivat 88 prosenttia ja olivat 4,0 miljoonaa euroa. Corporate Finance -yksikön laskutus palautui vertailujakson poikkeuksellisen alhaiselta tasolta ja oli 2,0 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Kannustinliiketoiminta kasvoi aiempien vuosien tapaan, ja yksikön laskutus oli 2,1 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa).  Viime vuonna toteutettu osakevaihto, jossa Evli Awards Management Oy ja Alexander Incentives Oy yhdistyivät uudeksi Evli Alexander Incentives Oy:ksi on edennyt hyvin, ja yhtiö on alkuvuonna voittanut uusia kannustinohjelmien suunnittelu- ja hallinnointiasiakkuuksia. Erityisen ilahduttavaa on ollut kasvava asiakaskiinnostus yhtiön palveluita kohtaan perinteisten kotimaisten listayhtiöiden lisäksi listaamattomien kotimaisten sekä listattujen ruotsalaisten yhtiöiden osalta.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Kansainvälinen myynti on laajoista matkustusrajoituksista huolimatta elpynyt, ja näkymät ovat positiivisesta sijoitusympäristöstä sekä rahastojemme hyvästä tuottokehityksestä johtuen edelleen kirkastuneet.

Uusia vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden lanseerauksia ei suunnitelman mukaisesti alkuvuonna ollut ja myynti painottui avoinna oleviin, Evli Infrastructure Fund-, Evli Forest Impact Fund- ja Evli Vuokratuotto -rahastoihin. Vuoden edetessä tavoitteemme on esitellä sijoittajille uusia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja niin Private Equity- ja Growth Equity -omaisuusluokissa kuin listaamattomissa yrityslainoissa (Private Debt ja Leveraged Loans). Näiden uusien tuotteiden suunnittelu- ja valmistelutyöt ovat edenneet suunnitellusti ja lanseerauksia on ajoitettu tuleville vuosineljänneksille. Tavoitteemme on tarjota asiakkaille laaja paletti useita vaihtoehtoisia sijoitustuotteita perinteisten omaisuuslajien tukena, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja hyvin hajautetun varainhoitostrategian toteuttamisen.

Vastuullisuus on yksi strategisista painopistealueistamme, ja olemme jatkaneet suunnitelmiemme mukaisesti sen kehittämistä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana julkistimme uudet asiakaskohtaiset ESG-raportit. Teemme kaikkien asiakkaiden sijoituksista kattavan ja monipuolisen vastuullisuusraportin, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja antaa asiakkaille mahdollisuuden seurata ESG-tunnuslukujen kehittymistä. Tämän lisäksi implementoimme uuden vastuullisuuteen liittyvän lakikokonaisuuden, tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), minkä mukaisesti suurin osa Evlin rahastoista luokiteltiin kestävyystekijöitä edistäviksi rahastoiksi ja kaksi rahastoa kestävyystavoitteen omaaviksi.

Tammikuun lopussa tiedotettu luottolaitostoiminnan tulevaisuutta kartoittava selvitystyö on edennyt hyvin, ja tavoitteemme on sen loppuun saattaminen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Selvityksessä arvioidaan luottolaitostoiminnan merkitystä osana Evli-konsernia ja mahdollisen siitä irtautumisen liiketoiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.


EVLI PANKKI OYJ


Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen käytetyin instituutiovarainhoitaja* ja tarjoaa Suomen parasta Private Banking -palvelua**.

Evlin hallinnoitavana on 15,0 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 3/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 105,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,2 prosenttia (31.3.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 270 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019, 2020 -tutkimukset.
**KANTAR SIFO Prospera Private Banking 2019 and 2020 Finland -tutkimukset.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.comAttachments

Osavuosikatsaus_1-3_2021_Evli-Pankki-Oyj