Kvartalsrapport Q1 2021: Stark försäljning i det första kvartalet (MAR)

Växjö, SWEDEN


Kvartalsrapport Q1 2021: Stark försäljning i det första kvartalet (MAR)


FINANSIELLT SAMMANDRAG

Första kvartalet
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 36 884 (33 392) kSEK
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 2 863 (4 972) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 1 872 (3 974) kSEK
• Resultat per aktie 0,15 (0,31) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN
• Jesper Lindroos, inköpschef blir medlem i ledningsgruppen.
• Sanna Rydberg, VD för Arcoma har den 12/1 2021 förvärvat 7 000 aktier i bolaget.
• Årsredovisning 2020 publicerad.

EFTER PERIODEN
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.


VD-kommentar
STARK FÖRSÄLJNING I DET FÖRSTA KVARTALET
Vi inleder året mycket positivt. I Q1 2021 uppnår vi den högsta försäljningen i ett enskilt kvartal sedan 2015. Vi har en försäljning på 36,8 MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning på +10% (33,4MSEK) jämfört med första kvartalet förra året. Vi är oerhört glada och stolta för detta.

Det är framför allt i Europa som vi ser en återhämtning på marknaden och försäljningen ökar här med 45% jämfört med motsvarande period förra året. Försäljningsarbetet har varit extra utmanande under pandemin och flera anbud har skjutits på framtiden. Det är därför nu mycket glädjande att se att försäljningen återigen börjar ta fart.

I Europa har vi en stadigt ökad efterfrågan på vårt nya högkvalitativa röntgensystem Arcoma Precision i5. I dagsläget är hela 75% av alla system vi säljer på den europeiska marknaden vårt nya röntgensystem.

I Nordamerika lanserade vi i slutet på förra året vårt nya röntgensystem OMNERA 500A tillsammans med vår partner Canon Medical Systems. Lanseringsarbetet pågår nu för fullt och aktivitetsnivå är mycket hög. Vi ser med tillförsikt fram emot att pandemin succesivt ska släppa taget och att vi får se en återhämtning även på den nordamerikanska marknaden.

Resultatet i kvartalet uppgår till 2,9 MSEK (5,0 MSEK). I kvartalet har vi extra kostnader kopplade till vår nya produkt och de förändringar och intrimning som behövs i vår produktion. Effektiviseringar och anpassningar till de ökande volymerna pågår intensivt.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 39% (41%). Eftermarknadsförsäljningens andel av den totala omsättningen var lägre än jämfört med samma period föregående år, vilket bidrar till lägre bruttomarginal.

Utvecklingen av pandemin är fortsatt mycket oviss och påverkas bland annat av vaccinationstakten. Vi har i detta kvartal sett en stark återhämtning på den europeiska marknaden men det är naturligtvis fortfarande för tidigt att veta om detta är en uthållig återhämtning. Tredje vågen pågår i många länder och vården är fortfarande under ett högt tryck, det skapar en fortsatt osäkerhet.

Arcoma har en tydligt fastslagen strategi vilken ligger till grund för de aktiviteter vilka bolaget fokuserar på. Vår tillväxtstrategi är fokuserad på fördjupade partnerrelationer, aktiv försäljning och geografisk expansion med såväl partners som distributörer. Innan pandemin nådde oss med full kraft kunde vi tydligt se att vår inriktning gav positiva resultat. Utöver vår organiska tillväxt har vi intensifierat arbetet med förvärv. I slutet på år 2020 avbröt vi en större förvärvsprocess, vi har nu lagt detta bakom oss och fortsätter arbetet med att identifiera, analysera och finna tänkbara nya förvärv med ökat aktieägarvärde i fokus.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2021.
Sanna Rydberg, VD, Arcoma AB (publ)


Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Delårsrapporter och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på nedan länk:
www.arcoma.se/about-us/investors/

 

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021 kl. 8:00

BilagaAttachments

Kvartalsrapport Q1 2021 - FINAL