AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta esimese poolaasta tootmistulemused

Tallinn, ESTONIA


2021. aasta esimesel poolaastal olid ettevõtte tootmistulemused taas väga heal tasemel. Esimese kuue kuuga rekonstrueeris ettevõte 4200 m vee- ja 4100 m kanalisatsioonitorusid. Reoveepuhastusjaamas jätkusid mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimistööd, mille tulemusena tõuseb tulevikus veelgi reoveepuhastuse kvaliteet ja jaama töökindlus.

Investeeringud veevõrku

2021. aasta teises kvartalis oli kraanivee kvaliteet väga hea − 99,7% vastav nõuetele. Ka poolaasta vaates on kraanivee kvaliteet kõrge ja vastab pea täielikult kõigile rangetele nõuetele (99,87%). Kuumad suveilmad pakuvad väljakutset vee kvaliteedi tagamisel torustikes. Tagamaks igal ajal kvaliteetne joogivesi tarbija kraanis, viib ettevõte vajadusel läbi ennetavaid tegevusi veekvaliteedi tagamiseks, näiteks loputab täiendavalt torustikke.

Ettevõtte üheks eesmärgiks on teavitada oma kliente veekatkestustest võimalikult vara. 2021. aasta esimesel kuuel kuul teavitati kliente 98,9% juhtudest vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestust. Sel aastal on ettevõttel kavas veevõrgule paigaldada vähemalt 20 täiendavat siibrit, mis vähendavad klientide jaoks veekatkestustest tingitud ebamugavusi. Veekatkestuste keskmine kestus teises kvartalis oli 2 tundi ja 51 minutit, mis on vähem kui eelmisel aastal samal perioodil.  

Veekadude hulk aasta esimesel kuuel kuul oli 15,01%, mis on suurem kui 2020. aasta samal perioodil.

2021. aasta teise kvartali lõpuks oli ettevõte rekonstrueerinud 4200 m veetorusid ja 4100 m kanalisatsioonitorusid. Rekonstrueerimistöid tehti Poska ja Roosikrantsi tänaval ning Kadaka teel. Investeeringud torustikesse tagavad ka tulevikus tarbijatele katkematu ja usaldusväärse vee- ja kanalisatsiooniteenuse.

Kindel kanalisatsiooniteenus

Tänu torustike rekonstrueerimisele esineb aasta-aastalt aina vähem kanalisatsioonivõrgu purunemisi. 2021. aasta esimese kuue kuu jooksul oli purunemisi 5 võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Mõnevõrra tõusis nii poolaasta kui ka teise kvartali vaates kanalisatsioonitorustikes tekkinud ummistuste hulk. Ummistuste arvu suurenemine on seotud kuivade ja soojade ilmadega.

Nii 2021. aasta esimesel poolaastal kui ka käimasoleva aasta teises kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas  puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Puhastusprotsessi tõhususe ja  heitvee kvaliteedi hindamiseks jälgitakse reoainete sisaldust puhastusjaama sisenevas reovees ja sealt väljuvas heitvees. Heitveelabor teostab analüüse reoveepuhastuse erinevatest etappidest.

Paljassaare reoveepuhastusjaamas jätkus suurprojekt − mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine −, mille ehitustöödega on kavas lõpule jõuda juuli lõpuks. Augustikuus alustatakse uue süsteemi testimise ja optimeerimisega. Rekonstrueerimise tulemusena tõuseb veelgi reoveepuhastuse kvaliteet ja jaama töökindlus.

Kättesaadav kraanivesi

Tallinna Vee jaoks on oluline pakkuda oma klientidele ja tarbijatele igal ajal kvaliteetset ja usaldusväärset vee- ja kanalisatsiooniteenust, hoides seejuures kõrgel ka klienditeeninduse taset. Ettevõte on endale seadnud selged ja kaugeleulatuvad sihid klientide rahulolu hoidmiseks. Positiivse trendina on aasta-aastalt langenud kliendikaebuste arv, mis annab tunnustust teenuse kvaliteedi stabiilsest paranemisest.

Tallinna Vesi peab oluliseks, et kliendid saaksid endale olulise info või vastuse oma küsimustele võimalikult kiiresti. Selleks mõõdetakse pöördumistele vastamise kiirust ja eesmärgiks on seatud vastata kõigile vähem keerukatele kirjalikele kontaktidele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Nimetatud aja jooksul vastas ettevõte kirjalikele kontaktidele esimesel poolaastal 99,2% juhtudest.

Suurendamaks suvehooajal kraanivee kättesaadavust linnatänavatel, avas vee-ettevõte linlastele 9 avalikku joogiveekraani, millest voolab kontrollitud kvaliteediga kraanivesi. Avalikud veekraanid asuvad Tallinnas Viru tänaval, Harju tänaval, Politseipargis, Järvevana tee kergliiklusteel, Kadriorus, Kalaranna teel, Taani kuninga aias, Löwenruh pargi lähistel Algi tänaval ja Sepa tänaval.

Kuumade ilmadega on piisavas koguses vee joomine väga oluline, mistõttu julgustab ettevõte inimesi küsima kraanivett ka väljas einestades ja kutsub söögikohtade pidajad üles seda oma klientidele pakkuma. Selleks on Tallinna Vesi koos Tallinna linna ning Hotellide ja Restoranide liiduga kutsunud ellu algatuse „Pakume kraanivett“.


2021. AASTA KUUE KUU TOOTMISTULEMUSED  
 

Tegevusnäitaja

 
 

Ühik
 

2021
6 kuud
 

2020
6 kuud
 

2021
II kvartal
 

2020
II kvartal
Joogivesi     
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteedi
vastavus nõuetele
%99,8710099,7100
Lekete tase veevõrgus%15,0113,9114,612,7
Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta h3,103,052,853,18
Reovesi     
Kanalisatsioonitorustike ummistusedtk294227151103
Kanalisatsioonitorustike purunemisedtk36411714
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele%100100100100
Klienditeenindus     
Kliendikaebuste arvtk1728912
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemaltk7216430101
Kliendikontaktid veesurve teemaltk1371498687
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee
ärajuhtimise teemal
tk495473251207
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt
2 tööpäeva jooksul
%99,210098,7100
Kliendile antud lubaduste rikkumise juhtumidtk1000
Planeerimata veekatkestusest teavitamine
vähemalt 1 h enne katkestust
%98,999,298,399

Laura Korjus
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2271
laura.korjus@tvesi.ee