Kvartalsrapport Q3 2021: Fortsatt försäljningstillväxt under Q3 2021 +4,5% jämfört med Q3 2020 (MAR)


2021-10-28

PRESSRELEASE

Kvartalsrapport Q3 2021: Fortsatt försäljningstillväxt under Q3 2021 +4,5% jämfört med Q3 2020 (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 23 165 (22 232) kSEK
  • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -1 226 (2 144) kSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -3 088 (1 050) kSEK
  • Resultat per aktie -0,24 (0,08) SEK

Ackumulerat 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 95 917 (87 170) kSEK
  • EBITDA uppgick till 4 647 (10 147) kSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -190 (7 326) kSEK
  • Resultat per aktie -0,01 (0,57) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

  • Förnyat certifikat ISO-13485:2016 från 15 juli 2021
  • Carina Kenneman interim CFO på Arcoma

EFTER PERIODEN

-

VD-KOMMENTAR
FORTSATT FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER Q3 2021 +4.5% JÄMFÖRT MED Q3 2020

Efter en försäljningsmässigt stark start på året stänger vi det tredje kvartalet på 23,3 MSEK (22,2 MSEK) en ökning med +4,5% jämfört med motsvarande period föregående år. Ackumulerat de tre första kvartalen 2021 når vi en försäljning på 95,9 MSEK (87,2 MSEK) vilket motsvarar en försäljningsökning på +10% jämfört med 2020.

Vi ser en fortsatt tillväxt i försäljningen av röntgensystem på samtliga marknader där vi är verksamma. Inbromsningen av tillväxten i kvartalet är i huvudsak baserad på en minskning av vår reservdelsförsäljning jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 35% (46%). Bruttomarginalen i jämförelsekvartalet föregående år var ovanligt hög, men även i jämförelse med genomsnittlig bruttomarginal är detta kvartal något lågt. Detta förklaras främst av en lagerjustering om -2,3 MSEK.

Efter färdigställandet av den nya produkten Arcoma Precision i5 under år 2020 och i kombination med pandemin har vi bromsat ner våra utvecklingsinsatser. Detta medför att en större del av våra personalkostnader för utvecklingspersonal belastar resultaträkningen. Ackumulerat för året uppgår detta till ca 2,2 MSEK. Rörelsekostnaderna inkluderat lagerjustering uppgick totalt till 24 395 (20 088) kSEK.

Effekter av pandemin är fortfarande påtagliga. Globalt ser vi en relativt hög aktivitet av potentiella affärer och vi kan konstatera att det finns behov av att köpa nya röntgensystem. Det är dock tydligt att sjukhusen selekterar sina investeringar och att många affärer löpande skjuts på framtiden. Vi, som de flesta, ser även utmaningar i försörjningskedjan med transporter, komponentförsörjning och ökade råvarupriser.

Vi fortsätter ett intensivt arbete med att skapa tillväxt och ökad lönsamhet. Vi har högt ställda mål vilka vi under rådande marknadsomständigheter inte når upp till. Röntgenmarkanden är en långsiktigt växande marknad och vi fortsätter att utveckla Arcoma i enlighet med vår strategiska plan för tillväxt och lönsamhet.

Sanna Rydberg
VD Arcoma AB (publ)

 

 

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se  
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 08.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 08.00.

 

BilagaAttachments

Kvartalsrapport Q3 2021 - FINAL