Bokslutskommuniké 2021: Fjärde kvartalet påverkat av pandemin och engångsposter (MAR)


2022-02-10

PRESSRELEASE

Bokslutskommuniké 2021: Fjärde kvartalet påverkat av pandemin och engångsposter (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 21 214 (30 247) kSEK
  • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -7 316 (-3 247) kSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -7 282 (-5 891) kSEK
  • Resultat per aktie -0,56 (-0,46) SEK

Ackumulerat 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 117 130 (117 417) kSEK
  • EBITDA uppgick till -2 670 (6 900) kSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -7 473 (1 435) kSEK
  • Resultat per aktie -0,57 (0,12) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

-

EFTER PERIODEN

-

VD-KOMMENTAR


FJÄRDE KVARTALET PÅVERKAT AV PANDEMIN OCH ENGÅNGSPOSTER
Vi stängde det fjärde kvartalet på 21,2 MSEK (30,2 MSEK) vilket är en minskning med 30% jämfört med motsvarande period föregående år. Efter en försäljningsmässigt stark start på året summerar vi 2021 med en försäljning på 117 MSEK (117 MSEK). Det var framför allt under det andra halvåret som vi fick en tydlig påminnelse om att pandemin inte var över utan att många personer, sjukhus, inköp och leveranskedjor fortfarande kraftigt påverkats.

Inbromsningen i kvartalet ser vi på samtliga marknader men det är framför allt den europeiska marknaden som kraftigt minskar i försäljning. Baserat på rapporterade data till branschorganisationen, från företag aktiva inom röntgen, kan vi konstatera att den totala försäljningen på den europeiska marknaden minskat med ca 15–25% jämfört med tidigare år. High-end system som Arcoma tillverkar har högst sannolikt påverkats betydligt mer. Bland annat osäkerheten i sjukhusbudgetar gör att anbud, inköp och avrop av komplexa röntgensystem inte har prioriterats av vården utan skjutits på framtiden. Vi ser även en situation där våra partners har vunnit anbud, men pga pandemin finns det inte möjlighet att installera systemen. Vi bedömer dock att båda dessa effekter är av övergående karaktär och att våra affärsförutsättningar kommer förbättras så fort pandemins effekter lättar.

Q4 2021 blev ett exceptionellt svagt kvartal. Under inledningen av år 2022 har vi kunnat se vissa signaler på återhämtning, vi kvarstår dock försiktiga i vår generella marknadsbedömning. Säljcyklerna är långa och har av pandemin påverkats och blivit ännu längre. Som ett exempel på de extra-ordinära långa säljprocesser kan nämnas att Arcoma, i slutet av år 2020 offererade 5 system till Canada. Nu mer än ett år senare är det glädjande att kunna kommunicera att vi vunnit denna affär och att leverans av systemen kommer ske under första halvåret 2022.

Vi har under kvartalet arbetat aktivt med vårt rörelsekapital och kan rapportera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 2,8 MSEK.

Bruttomarginalen på våra produkter är oförändrad men har påverkats av engångskostnader. Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 34% (35%) rensat för kostnader av engångskaraktär. Valutakurseffekter samt en omvärdering av lagret om sammantaget -2,0 MSEK bidrar till att marginalen uppgår till 24%.

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, inklusive lagerjusteringen uppgick totalt till 29 232 (33 982) kSEK. En reservation på -1,1 MSEK för att anpassa äldre röntgensystem till nya förutsättningar har belastat kvartalets rörelsekostnader.

Vårt nya system, Precision i5 lanserades under 2020, därefter och i kombination med pandemin har vi bromsat ner våra utvecklingsinsatser. Detta medför att en större del av våra kostnader för utvecklingspersonal belastar resultaträkningen. Jämfört med 2020 så har de balanserade utvecklingskostnaderna minskat med 2,8 MSEK för 2021.

Efter två utmanande år där pandemin kraftigt påverkat oss ser vi nu med tillförsikt fram emot ett nytt år och nya möjligheter. Vi avslutade 2021 med att, för vårt röntgensystem Precision i5, tilldelas priset GOOD DESIGN® Award som ges ut av The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in cooperation with the European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies and Metropolitan Arts Press, Ltd. Det är glädjande att vårt fokus på design, användarvänlighet och ergonomi uppmärksammats.

  • Vi vet att röntgen är en viktig och central del i vårdens arbete och långsiktigt är röntgenmarknaden en växande marknad. Vi ser nu signaler på återhämtning
  • Tillsammans med våra engagerade och kunniga medarbetare fortsätter vi enligt vår strategiska plan ett intensivt arbete för att tillsammans med befintliga men också nya partners och distributörer utveckla affär och produkt för att skapa tillväxt och ökad lönsamhet.

 

Sanna Rydberg
VD Arcoma AB (publ)

 

 

 

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)
För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se  
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 08.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 08.00.

 

 

 

BilagaAttachments

Bokslutskommunike 2021 - FINAL