Immunicum AB: Immunicum presenterar prekliniska data som visar på synergieffekter av DCP-001 kombinerat med standardbehandlingar vid akut myeloid leukemi

Stockholm, SWEDEN


VACCINKANDIDAT MOT TUMÖRÅTERFALL KOMBINERAT MED 5'-AZACITIDIN OCH VENETOCLAX VISAR STARKARE TUMÖRREDUKTION I EN AML-MODELL

Immunicum AB (“Immunicum” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på behandlingar mot tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, tillkännagav idag publiceringen av ett vetenskapligt sammandrag för en kommande posterpresentation vid det 20:e årsmötet för Cancerimmunterapi (CIMT), som hålls 10-12 maj 2022. Presentationen innehåller nya prekliniska data på kombinationen av Immunicums ledande kliniska kandidat DCP-001, med 5'-azacitidin (5-AZA), ett hypometylerande läkemedel och venetoclax (VEN), en BCL2-hämmare, i en preklinisk miljö. In vivo- och in vitro-data stöder utvärderingen av DCP-001 som en potentiell kombinationsterapi med 5-AZA+VEN vid akut myeloid leukemi (AML) och relaterade hematologiska maligniteter och visade starkare tumörvolymreduktion vid kombination än enbart vaccination eller läkemedelsbehandling.

"De prekliniska data som kommer att presenteras vid det kommande CIMT-mötet ger en lovande ögonblicksbild av den terapeutiska potentialen i att kombinera återfallsvaccinationen DCP-001 med en mycket aktiv behandlingsregim, speciellt för äldre AML-patienter. Användningen av DCP-001 i den här miljön skulle kunna bredda positioneringen av DCP-001 bortom underhållsterapi vid AML, med fokus på att stödja patienter att uppnå en total respons”, säger Alex Karlsson-Parra, forskningschef på Immunicum. "Vi förväntar oss att inom kort bygga vidare på dessa nya prekliniska data med uppdaterade kliniska data från ADVANCE II-studien, som utvärderar DCP-001 som monoterapi i AML-underhållsterapimiljön. Tillsammans kommer dessa datauppsättningar att addera till den tilltagande mängden data för att ytterligare stärka valideringen för programmet och dess potential i behandlingen av AML.”

DCP-001 är ett cellbaserat cancervaccin som genererats genom differentiering och utmognad av Immunicums proprietära humana myeloida leukemicellinje DCOne, till en mogen dendriticells-fenotyp. Detta resulterar i ett vaccin med ett brett spektrum av endogena tumörassocierade antigener kombinerat med en mogen co-stimulatorisk dendritcells-profil. Prekliniska studier tyder på att efter intradermal vaccination fagocyteras DCP-001 av lokala och rekryterade antigenpresenterande celler (APC), vilket resulterar i deras aktivering och migrering till de dränerande lymfkörtlarna för att (åter)aktivera tumörreaktiva T-celler. I kliniska studier har intradermal vaccination med DCP-001 visat sig vara säker och genomförbar som en post-remissionsterapi vid AML. Viktigt är att immunövervakning bekräftade att vaccination med DCP-001 resulterade i ett immunsvar mot tumören som korrelerade med långtidsöverlevnad.

För att utvärdera en potentiell kombination av DCP-001-vaccination med 5-AZA + VEN i en preklinisk miljö användes en humaniserad musmodell för AML. Möss randomiserades och tilldelades fyra grupper: obehandlad kontroll, enbart vaccination, behandling med enbart 5-AZA + VEN och kombination. Den genomsnittliga tumörvolymen 6 veckor efter behandlingsstart reducerades signifikant i kombinationsgruppen (181,8 ± 29 mm3) jämfört med kontroll (522 ± 97,5 mm3), men även jämfört med både vaccination (326,9 ± 54,6 mm3) och enbart läkemedelsbehandling (293,8 ± 29) mm3). Ytterligare in vitro-studier upptäckte ingen negativ inverkan av 5-AZA + VEN på överlevnadsförmåga, återhämtning eller DCP-001s fenotyp. Dessutom observerades ingen påverkan av varken 5-AZA eller VEN på förmågan hos DCP-001 att stimulera proliferation av allogena perifera blodlymfocyter eller på förmågan hos allogena monocyt-deriverade omogna dendritceller att endocytera cellulärt innehåll från DCP-001, en nyckelkomponenten i verkningsmekanismen.


CIMT-presentationsinformation:

Sammanfattning #38:         Cancerrelapsvaccinet DCP-001 verkar synergistiskt med 5'-azacitidin / venetoclax-behandling i en preklinisk AML-modell

Presentatör:        Satwinder Kaur Singh, PhD, Director Research at Immunicum AB

Session:         Terapeutisk vaccination

Datum och tid:         Måndagen den 10 maj 2022; 15.30–18.00 (CEST)

Hela sammandraget finns tillgängligt på CIMTs webbplats i onlineprogramboken och via CIMT2022-appen. För mer information, klicka här.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com


INVESTERARRELATIONER

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-mail: julie.seidel@sternir.com


MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu


OM IMMUNICUM
Immunicum är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på terapier som behandlar tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, två av onkologins viktigaste utmaningar. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Immunicum är baserat i Sverige och Nederländerna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

BilagaAttachments

220503_Immunicum_CIMT_Abstract_SWE