Saniona publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2022


 

 

Q2 2022 (2021)H1 2022 (2021)
Intäkter uppgick till 3,0 MSEK (1,9 M)Intäkter uppgick till 9,6 MSEK (5,3 M)
Rörelseresultat uppgick till -91,8 MSEK (-103,6 M)
Periodens resultat uppgick till -88,6 MSEK (-103,9 M)
Rörelseresultat uppgick till -225,0 MSEK (-197,7 M)
Periodens resultat uppgick till -221,9 MSEK (-187,3 M)
Resultat per aktie uppgick till -1,42 SEK (-1,67)Resultat per aktie uppgick till -3,56 SEK (-3,00)
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,42 SEK (-1,67)Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -3,56 SEK (-3,00)

Väsentliga händelser under Q2 2022

  • Den 30 april utsåg Saniona Thomas Feldthus till verkställande direktör och Anita Milland till Chief Financial Officer. Thomas Feldthus kommer att leda genomförandet av Sanionas uppdaterade strategi fokuserad på jonkanalsrelaterad forskning och utveckling samt utforska möjligheter att avancera bolagets läkemedelskandidater genom partnerskap. Styrelsen valde Jørgen Drejer till tillförordnad ordförande fram till årsstämman som avhölls den 25 maj 2022 där han valdes till ordförande. I samband med den uppdaterade strategin avslutade bolaget sina planer på en notering av aktien i USA, avvecklade verksamheten i USA och sade upp all personal i USA, inklusive den amerikanska ledningsgruppen. Omstruktureringsåtgärderna förväntas minska de framtida rörelsekostnaderna på årsbasis med cirka 70–75 procent.
  • Den 20 maj lämnade Saniona en uppdatering om den pågående granskningen av tesofensin i Mexiko.
  • Den 25 maj omvalde stämman Jørgen Drejer, Anna Ljung och Carl Johan Sundberg till styrelsen, med Jørgen Drejer som ordförande.
  • Den 24 juni, i samband med ECM-kongressen, presenterade professor Helle Prætorius från Århus universitet i Danmark data som visar att SAN903 skyddar mot fibros i en modell av kronisk njursjukdom.
  • Den 30 juni tillkännagav Saniona positiva topline-resultat från Fas 1-studien med SAN711 som visade att SAN711 är säker och väl tolererad och att det vid en väl tolererad dosnivå är möjligt att erhålla exponeringsnivåer som motsvarar den önskade terapeutiska effekten.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 6 juli förvärvade Sanionas VD Thomas Feldthus och styrelseledamot Carl Johan Sundberg aktier i Saniona i ordinarie börshandel.
  • Den 16 augusti avancerade Saniona sitt Kv7-jonkanalsprogram för epilepsi till fasen leadoptimering – den sista fasen av läkemedelsupptäckt innan valet av en eventuell läkemedelskandidat.
  • Den 18 augusti röstade aktieägarna i Saniona vid en extra bolagsstämma för införandet av ett personaloptionsprogram 2022, som ska omfatta högst 2 129 821 optioner.

Kommentar från VD        
”Vi möter ett stort intresse för våra samtliga pipelineprogram, vilket ger oss anledning att tro att framtida partnerskap kommer göra oss mindre beroende av finansmarknaderna. Nuvarande kassa beräknas kunna finansiera den planerade verksamheten åtminstone fram till slutet av andra kvartalet 2023.”

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 augusti 2022 kl. 8.00 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas vars uppdrag är att dra fördel av sin expertis inom målinriktning mot jonkanaler för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar. Bolagets längst avancerade läkemedelskandidat, Tesomet™, har framskridit till kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS) – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av kraftig viktuppgång, ämnesomsättningsstörningar och okontrollerbar hunger. Dessa kliniska studier har på bolagets eget initiativ satts på tillfällig paus på grund av begränsad tillgång till finansiering, och Saniona undersöker aktivt möjligheter till partnerskap. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 har framgångsrikt genomgått klinisk prövning i Fas 1 och är positionerad för behandling av neuropatiska smärttillstånd, och SAN 903 utvecklas prekliniskt för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

 

 

BilagaAttachments

20220825 Saniona Q2 (SWE)