Sanionas kassa beräknas räcka längre efter ändring av låneavtalet med Formue Nord


PRESSMEDDELANDE

30 september 2022

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att Saniona har kommit överens med Formue Nord Fokus A/S (Formue Nord) om att ändra villkoren i det låneavtal som ingicks 30 juni 2021. Saniona har återbetalat 15 MSEK av lånet, och förfallodagen för det utestående lånebeloppet har ändrats från 30 juni 2023 till 31 januari 2024. Den nuvarande kassan beräknas därigenom räcka för att finansiera planerad verksamhet fram till januari 2024.

Thomas Feldthus, VD på Saniona, kommenterar:”Vi fortsätter att göra framsteg i våra partnerskapsdiskussioner, och jag är fortsatt optimistisk om våra möjligheter att ingå partnerskap som kan göra oss mindre beroende av finansmarknaderna. Ändringarna i låneavtalet gör det möjligt för oss att fortsätta dessa ansträngningar, till bästa möjliga villkor, utan påverkan på aktiekapitalet.”

I juli 2021 tecknade Saniona ett icke-utspädande tidsbestämt låneavtal om 87 miljoner SEK med Formue Nord. Saniona har per den 30 september återbetalat 15 MSEK av lånebeloppet. I samband med återbetalningen kom Saniona överens med Formue Nord om en villkorsändring av det tidsbestämda lånet.

Lånets löptid förlängs med 7 månader, och lånets förfallodatum ändras därmed från 30 juni 2023 till 31 januari 2024. En åtagandeavgift om 3 procent utgår till Formue Nord, vilket innebär att lånebeloppet per den 30 september 2022 uppgår till 74,2 MSEK. Lånet löper med ränta om 1 procent månadsvis fram till 1 juli 2023, varefter månadsräntan räknas upp till 1,5 procent.

I och med de ändrade lånevillkoren beräknas den nuvarande kassaställningen räcka för att finansiera planerad verksamhet fram till januari 2024.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 30 september 2022 kl. 12.30 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling och en mission att dra fördel av sin expertis inom målinriktning mot jonkanaler för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar. Bolagets längst framskridna produktkandidat, Tesomet™, har avancerats till kliniska studier i mellanfas för behandling av hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar hunger. Dessa kliniska studier har på bolagets eget initiativ satts på tillfällig paus på grund av begränsad tillgång till finansiering, och Saniona undersöker aktivt möjligheter till partnerskap. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 har framgångsrikt genomgått klinisk prövning i Fas 1 och är positionerad för behandling av neuropatiska smärttillstånd. SAN903 genomgår preklinisk utveckling för inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar. Saniona är baserat i Köpenhamnsområdet i Danmark och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

BilagaAttachments

20220930 Saniona - Formue Nord (SWE)