ZETADISPLAY AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

Malmö, SWEDEN


Sammanfattning

Juli - September 2022
• Nettoomsättningen ökade med 27,8 % till 129,9 (101,6) MSEK. Justerat för valutaeffekt ökade omsättningen med 23,1% till 125,1 (101,6) MSEK.
• SaaS-intäkter ökade med 8,9 % till 48,4 (44,5) MSEK.
• ARR uppgick till 192,2 MSEK jämfört med (187,9) MSEK föregående kvartal.
• EBITDA uppgick till 17,2 (13,2) MSEK. Justerat för poster av jämförelsestörande karaktär uppgick EBITDA till 17,2 (24,0) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 7,6 (4,3) MSEK.

Januari - September 2022
• Nettoomsättningen ökade med 23,1 % till 367,1 (298,1) MSEK.
• SaaS-intäkter ökade med 11,3 % till 142,5 (128,1) MSEK.
• EBITDA uppgick till 31,0 (34,8) MSEK. Justerat för poster av jämförelsestörande karaktär uppgick EBITDA 33,9 (54,4) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (8,4) MSEK.

 

VD kommentar Q3

Stark tillväxt och genomförande av strategiska initiativ

ZetaDisplays nettoomsättning uppgick till 129,9 (101,6) MSEK vilket är en ökning om 27,8% jämfört med samma period föregående år. Justerat för valutaeffekt ökade omsättningen med 23,1% till 125,1 (101,6) MSEK. SaaS- intäkterna uppgick till 48,4 (44,5) MSEK och utgjorde 37,3 (43,8) % av nettoomsättningen. ARR noterades till 192,2 miljoner kronor och EBITDA uppgick till 17,2 (13,2) MSEK. Justerat för poster av jämförelsestörande karaktär uppgick EBITDA till 17,2 (24,0) MSEK.

Nettoomsättningen är hänförlig till ökande aktivitet på marknaden. Projektförsäljningen var 42,5 % högre än motsvarande period förra året och noterades till 81,4 (57,1) MSEK. Bruttoresultatet uppgick till 74,0 (65,5) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 57,0 (64,4) %. Marginalen påverkades av en högre andel av projektförsäljning jämfört med föregående år.

Kommentar

Under kvartalet har vi haft ökad affärsaktivitet, såväl hos våra befintliga kunder som inom nykundförsäljning. Våra ramavtal fortsätter att utvecklas enligt plan vilket accelererar vår tillväxt inom alla delar av vårt erbjudande och bidrar till vår internationella expansion. Under kvartalet har vi gjort flertalet nya installationer på befintliga och nya marknader. Genomförandet av koncernstrategiska initiativ fortlöper enligt plan och stärker förmågan inom alla delar av organisationen. Det ger oss goda möjligheter till fortsatt tillväxt på kort- och lång sikt. Vi ser också en ökad aktivitet avseende nya affärsmöjligheter på nykundsförsäljning. Detta som en följd av de investeringar vi gjort i vårt erbjudande och vår organisation vilket stärkt vår förmåga.

Utblick

Vi följer noga utvecklingen på marknaden och i omvärlden. Genom våra starka partnerskap med ledande leverantörer och genom samordning inom koncernen och en stabil internationell kundportfölj är vi väl förberedda att kunna hantera eventuella effekter. Vår bedömning är att marknaden fortsätter att uppvisa stabil tillväxt under innevarande år.

Vår prestation har varit stark under kvartalet. Jag vill tacka våra medarbetare för deras engagemang och våra kunder för det förtroende vi får. Vi har under kvartalet fortsatt att investera för framtiden vilket banar väg för fortsatt skalbar tillväxt på en växande marknad.

Malmö den 30 november 2022

Per Mandorf

Koncernchef och VD

 

Fullständig Q3 rapport bifogad samt tillgänglig på https://ir.zetadisplay.com/

 

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl. 15.00 CET.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon: +46-704-25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Michael van Straten, CFO
Telefon: +45-538-482 83
E-Mail: michael.vanstraten@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication
Telefon: +46-709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage där vi utvecklar och erbjuder fullservice och SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka +500 Mkr och sysselsätter 220 medarbetare i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det brittiska investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com
Bilaga