KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Faerjestaden, SWEDEN


Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 december 2022. Styrelsen har beslutat att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Rätt att delta på stämman
För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 december 2022, och dels senast den 29 december 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på polyplank.se. Formuläret gäller som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret skall vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 december 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: PolyPlank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, eller via e-post till ir@polyplank.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 21december 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande för årsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  8. Val av ny styrelseledamot och ny styrelsesuppleant
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2
Valberedningen föreslår ordförande Henrik von Heijne som ordförande för årsstämman.

Punkt 4
Valberedningen föreslår Marina Abrahamsson som sekreterare och Anton Aldentun som justeringsman för årsstämman.

Punkt 7
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

Punkt 8
Valberedningen föreslår nyval av Lars Junelind till ordinarie styrelseledamot samt nyval av Jörgen Dahl till suppleant.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns 399 491 645 aktier och röster.

Färjestaden i december 2022.
POLYPLANK AB (publ)
Styrelsen

BilagorAttachments

Kallelse extra stämma Poströstningsformulär extra stämma