AS-i Tallinna Vesi 2022. aasta neljanda kvartali finantstulemused

Tallinn, ESTONIA


AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas 2022. aastal 2,4 protsenti, ulatudes 54,6 miljoni euroni. Müügitulu kasv tulenes äriklientide veetarbimise mahtude suurenemisest. 2022. a neljandas kvartalis teenis Tallinna Vesi 16 miljonit eurot müügitulu.

2022. aastal tõusis veeteenuste müügitulu 2021. aastaga võrreldes 8,5%.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu suurenes neljandas kvartalis 11,6 protsenti, jõudes 4,32 miljoni euroni. “Neljanda kvartali müügitulu kasvas tänu veetarbimise suurenemisele pealinna majutus- ja vabaajaasutustes. Samuti mõjutas müügitulu suurenemist elektrihinna tõusust tingitud veehinna muutus alates 1. oktoobrist,” sõnas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev. Tallinna Vee eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu tõusis neljandas kvartalis eelnenud aastaga võrreldes 20,1 protsenti ja oli kokku 6,1 miljonit eurot.

Ettevõtte neljanda kvartali brutokasum oli 4,52 miljon eurot, langedes aastaga 0,28 miljonit eurot. “Brutokasumi langus on seotud müüdud toodete ja teenuste kuludega, mis suurenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,6% protsenti,” selgitas Timofejev. Suurimat mõju avaldas elektri turuhinna tõus, mis suurenes eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 48,2 protsenti. Samuti mõjutas ettevõtte tulemusi kemikaalide hüppeline hinnatõus. 2022. aasta kogu brutokasum oli 16,9 miljonit eurot, võrreldes 2021. aastaga vähenes brutokasum 3,68 miljoni euro võrra.

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 2,8 miljonit eurot, mis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,62 miljonit eurot väiksem. 2022. aasta ärikasum kokku oli 11,32 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aastaga 39,7 protsenti. Lisaks kasvanud elektrikulule põhjustas ärikasumi vähenemist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete tarbeks moodustatud eraldise säilitamine 2021. aasta kolmanda kvartali lõpu tasemel.

Ettevõtte puhaskasum oli 2022. aasta neljandas kvartalis 2,36 miljonit eurot, mis on 0,85 miljonit vähem kui 2021. aasta samal perioodil. 2022. aasta koguvaates oli puhaskasum 8,41 miljonit eurot, 2021. aastal oli sama näitaja 16,2 miljonit eurot.

Võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga vähenes tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük 14,5 protsenti ehk 0,4 miljonit eurot. 2022. aasta koguvaates oli ehitusteenuste müügitulu kokku 4,8 miljonit eurot, vähenedes eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 34,4 protsenti ehk 2,5 miljonit eurot. Tulude langus on eelkõige seotud 2022. aasta ehitusmahtude vähenemisega, mis oli tingitud tee-ehituse turul valitsevast ebakindlusest.

Tallinna Vesi on kestliku infrastruktuuri ja teenuse toimepidevuse huvides suurendanud investeeringuid põhivaradesse. Eelmisel aastal investeeriti torustikku 10,3 miljonit eurot ning kokku rekonstrueeriti ligi 19 km vee- ja reoveetorusid. 2023. aastal jätkatakse investeeringuid, et tagada varade jätkusuutlikus.

Järgnevate aastate investeeringute plaan lähtub järgmise 12 aasta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavast, mis valmib tänavu koostöös Tallinna linnaga. “Senised ja tulevased investeeringud tagavad ka edaspidi tallinlastele joogivee kõrge kvaliteedi ja aitavad hoida looduskeskkonda puhtamana,” sõnas Timofejev.

AS Tallinna Vesi läheb järk-järgult üle kaugloetavatele veearvestitele, mis vabastab inimesed kohustusest saata iga kuu vee näite. Esimesed tuhat klienti said eelmise aasta lõpus endale juba uued nutiarvestid ning nende paigaldamine jätkub tänavu kõrgendatud tempos. “Nutiarvesti peamiseks eeliseks on andmete edastamise kiirus ja täpsus, aga ka turvalisus ja töökindlus. Lisaks tarbimisandmetele edastab nutiarvesti infot ka rikete ja veelekete kohta,” selgitas Timofejev. AS Tallinna Vee kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Lisaks investeeringutele vee- ja reoveevõrku on ettevõte asunud vähendama oma keskkonnamõju, jätkates CO2 jalajälje kaardistamist. Jalajälje vähendamiseks võeti ASi Tallinna Vee hoonetes ja tootmisprotsessis kasutusele 100 protsenti taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia. AS Tallinna Vesi sõlmis eelmise aasta lõpus lepingu Paljassaare reoveepuhastusjaama elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama rajamiseks, mille abil hakatakse kasutama reoveepuhastusprotsessis tekkivat biogaasi sooja- ja elektrienergia kulude vähendamiseks. Reoveesettest toodetud biogaas katab kuni 70% tänasest keskmisest reoveepuhasti elektrienergia tarbimisest aastas. Koostootmisjaam käivitub selle aasta lõpus.

Ettevõte plaanib investeeringute finantseerimiseks kasutada täiendavat laenukapitali ja jätkata kehtestatud dividendipoliitikaga.


PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes

v.a suhtarvud

4. kvartalMuutus 2022/ 2021

12 kuudMuutus 2022/ 2021

202220212020202220212020
Müügitulu16,0314,9313,177,3%54,5653,2951,722,4%
Brutokasum4,524,805,64-5,9%16,9020,5822,23-17,9%
Brutokasumi marginaal %28,2132,1742,78-12,3%30,9738,6142,97-19,8%
Amortisatsioonieelne ärikasum4,655,107,41-8,9%18,1425,3028,07-28,3%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %29,0034,1756,23-15,1%33,2447,4754,27-30,0%
Ärikasum2,803,425,76-18,2%11,3218,7821,78-39,7%
Ärikasum – põhitegevus2,502,915,51-13,9%10,3117,5220,88-41,2%
Ärikasumi marginaal %17,4522,8943,71-23,8%20,7535,2342,12-41,1%
Kasum enne tulumaksustamist2,443,315,64-26,4%10,6518,4021,34-42,1%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %15,2222,1942,85-31,4%19,5134,5241,27-43,5%
Puhaskasum2,363,215,39-26,5%8,4116,1716,73-48,0%
Puhaskasumi marginaal %14,7021,4740,91-31,6%15,4130,3332,35-49,2%
Vara puhasrentaablus %0,941,262,12-25,6%3,306,326,45-47,8%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %56,2654,9456,092,4%56,2654,9456,092,4%
Omakapitali puhasrentaablus %2,152,824,92-23,8%7,4314,2014,69-47,7%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja1,242,833,85-56,2%1,242,833,85-56,2%
Maksevõime kordaja1,172,793,80-58,1%1,172,793,80-58,1%
Investeeringud põhivarasse9,475,435,6574,5%25,1315,3819,4263,4%
Dividendide väljamaksmise määr %-80,4277,70 -80,4277,70 

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes                    IV kvartal 31. detsembril lõppenud aasta
    Lisa20222021 20222021
          
Müügitulu 716 02514 931 54 55853 294
Müüdud toodete/teenuste kulud9      -11 503      -10 127 -37 660-32 715
BRUTOKASUM  4 5224 804 16 89820 579
          
Turustuskulud9-169-130 -703-462
Üldhalduskulud9-1 208-1 047 -4 399-4 438
Muud äritulud (+)/-kulud (-)10-347-209 -4763 099
ÄRIKASUM    2 798 3 418 11 32018 778
          
Intressitulud1151 88
Intressikulud11         -363         -104 -682-387
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST  2 4403 315 10 64618 399
          
Tulumaks 12         -85       -108 -2 240-2 234
          
PERIOODI PUHASKASUM  2 355 3 2078 40616 165
PERIOODI KOONDKASUM 2 355 3 2078 40616 165
          
Jaotatav kasum:      
A- aktsia omanikele 2 355 3 2078 40616 165
          
Kasum A aktsia kohta (eurodes)130,12 0,160,420,81


KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes            31. detsembril lõppenud aasta
   Lisa 20222021
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD    
 Ärikasum  11 32018 778
  Korrigeerimine kulumiga4,5,9,10 6 8176 520
  Korrigeerimine rajamistuludega10 -544-510
  Muud mitterahalised korrigeerimised6 0-3 610
  Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest  -32-29
 Äritegevusega seotud käibevara muutus -2 841380
 Äritegevusega seotud kohustiste muutus 309938
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU  15 02922 467
       
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD   
 Põhivara soetamine  -20 701-13 734
 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud  1 5932 892
 Põhivara müügitulu  5329
 Saadud intressid  911
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -19 046-10 802
       
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD   
 Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid  -616-460
 Tasutud rendimaksed  -524-408
 Tasutud laenud  -3 636-3 636
 Tasutud dividendid12 -12 835-12 842
 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt12 -165-158
 Tasutud tulumaks dividendidelt12 -2 116-2 116
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -19 892-19 620
       
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -23 909-7 955
       
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES3 36 55944 514
       
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS3 12 65036 559


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes                31. detsember
VARAD   Lisa 20222021
          
KÄIBEVARA       
 Raha ja raha ekvivalendid  3 12 65036 559
 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 8 9896 637
 Varud     1 197702
KÄIBEVARA KOKKU     22 83643 898
          
PÕHIVARA       
 Materiaalne põhivara   4 229 869211 546
 Immateriaalne põhivara  5 688729
PÕHIVARA KOKKU     230 557212 275
          
VARAD KOKKU      253 393256 173
          
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL      
          
LÜHIAJALISED KOHUSTISED      
 Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 883421
 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 6303 630
 Võlad tarnijatele ja muud võlad    10 2257 835
 Ettemaksed     3 7493 604
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU   18 48715 490
          
PIKAAJALISED KOHUSTISED      
 Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt  39 15037 241
 Rendikohustised     1 6071 236
 Laenukohustised     76 70880 336
 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks6 6 0186 018
 Edasilükkunud tulumaks    496372
 Muud võlad     10160
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU   124 080125 263
KOHUSTISED KOKKU     142 567140 753
          
OMAKAPITAL       
 Aktsiakapital     12 00012 000
 Ülekurss     24 73424 734
 Kohustuslik reservkapital    1 2781 278
 Jaotamata kasum     72 81477 408
OMAKAPITAL KOKKU      110 826115 420
          
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU  253 393256 173


Maria Tiidus
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
Tel: 626 2271
E-post: maria.tiidus@tvesi.ee

ManusAttachments

Börsiaruanne Q4'22Est