KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Faerjestaden, SWEDEN


Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl 13,00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman

För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2023, och dels anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 21 april 2023. Anmälan kan göras per post till bolagets adress PolyPlank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, per telefon 0485-664485 eller via e-post till ir@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 17 april 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida, www.polyplank.se. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Förslag till dagordning:
1.     Årsstämmans öppnande
2.     Val av ordförande för årsstämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
5.     Godkännande av dagordning
6.     Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.     Beslut om
a)     fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)     disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd Balansräkning
c)     ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9.     Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
10.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11.     Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisor
12.     Beslut om val av ledamöter till valberedning
13.     Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
14.     Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
15.     Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2
Valberedningen föreslår ordförande Henrik von Heijne som ordförande för årsstämman.

Punkt 4
Valberedningen föreslår Marina Abrahamsson som sekreterare och Jörgen Dahl som justeringsman för årsstämman.

Punkt 8 b
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2022.

Punkt 9
Valberedningen föreslår att ett och en tredjedels basbelopp skall utgå vardera till samtliga styrelseledamöter samt två basbelopp till styrelsens ordförande, att revisorernas arvode föreslås utgå enligt principen löpande räkning.

Punkt 10
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant samt att ett revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11
Valberedningen föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Henrik von Heijne, Annika Fernlund och Lars Junelind samt omval av suppleanten Jörgen Dahl. Till styrelsens ordförande föreslås Henrik von Heijne. Valberedningen föreslår omval av revisor och att till revisor utses det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. BDO Mälardalen AB har låtit meddela att man utsett auktoriserad revisor Jörgen Lövgren till huvudansvarig revisor.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i valberedningen, Mette Wichman och Annika Fernlund. Mette Wichman är föreslagen som sammankallande. Styrelsen föreslår att arvodet till valberedningen skall utgå med ett basbelopp att dela på.

Punkt 13
För att möjliggöra föreslaget bemyndigande om emissioner i bolaget enligt punkt 14 föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

Ӥ4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 och högst 5 000 000 kronor.

§5
Antal aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier.”

Föreslagen lydelse:

Ӥ4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.

§5
Antal aktier skall vara lägst 162 500 000 och högst 650 000 000 aktier.”.

Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får även ske genom apport eller kvittning.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid behov, innefattande t.ex. att kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

Upplysningar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022 finns tillgänglig hos bolaget och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

I bolaget finns 399 491 645 aktier och röster.

Färjestaden i mars 2023.
POLYPLANK AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Cay Strandén
Telefon                 070 586 92 57

Email                cay@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

BilagaAttachments

Pressrelease 20230324 årsstämma