PolyPlank AB: Delårsrapport januari-mars 2023

Faerjestaden, SWEDEN


Vd har ordet

Vi kunde under slutet av Q1 konstatera att PolyPlank fick fortsatt förtroende att leverera Hylsplugg för ca 28-30 MSEK under 2 år (se PM 2023-03-31). Detta säkerställer en god grundbeläggning under kommande 2 år.
Första kvartalet blev i princip som planerat och budgeterat för moderbolaget med ett positivt resultat med 0,5 MSEK på EBITDA nivå (före avskrivningar). Under de senaste två åren har det gjorts stora investeringar och därmed har bolaget stora avskrivningar, 985 TSEK, samt finansiella kostnader, 381 TSEK, vilket innebär att EBT, resultatet efter finansiella kostnader blev -903 TSEK. Det är 461 TSEK bättre än förra året.
Driften i maskinparken har varit stabil under första kvartalet tack vare de senaste årens stora investeringar och driften körs därmed till en lägre kostnad än tidigare. (Se närmare i bokslutskommuniken för 2022)
Turbulensen i omvärlden under de senaste åren fortsätter under Q1, med kraftigt höjda kostnader, inflation, höjda räntor, pågående krig, energikris och begynnande lågkonjunktur. I slutet av 2022 räknade vi med med en ökning under 2023. Vi vågar fortfarande tro detta då vi inte ser någon avmattning på intresset för våra produkter. Vi har under de senaste åren inriktat oss på den del av marknaden som inte är så konjunkturkänslig. Under Q1 har vi dock sett att ”Segheten” i bland annat bygglovsprocesser ger en fördröjande effekt samt att vissa projekt läggs på is. Detta är tyvärr något vi inte kan påverka. Q2 ser därmed lite osäkert ut, men April, Maj & Juni brukar vara de månader när vi tar in den förhållandevis största andelen av vår årliga orderingång och är därmed till stor del avgörande för årets utfall.
Vi har i skrivande stund en bra orderstock på totalt 34,3 MSEK, vilket är 16,1 MSEK (88,2%) bättre än förra året.
Vi får tydligen vänja oss vid det nya normalläget där ”kris efter kris” i omvärlden avlöser varandra och vi har försökt att anpassa och utrusta oss så bra som möjligt. Vi ser möjligheterna, vi är med och strider om projekten men är samtidigt ödmjuka för utmaningarna och osäkerheten i omvärlden.

Cay Strandén, VD


Första kvartalet 2023, koncernen

  • Omsättningen perioden uppgick till 10,3 MSEK (9,8).
  • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,9 MSEK (-1,4).
  • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,2 MSEK (-1,6).
  • Totalresultat för perioden uppgick till -1,2 MSEK (-1,6).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 399 491 645 (399 491 645).

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2023 kl 09.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Cay Strandén
Telefon                 070 586 92 57

Email                cay@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

BilagorAttachments

Pressrelease 20230421 Delårsrapport kv 1 2023