Årsstämma PolyPlank AB (publ)    

Faerjestaden, SWEDEN


PolyPlank AB (publ) har hållit årsstämma på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland. Samtliga beslut togs enligt styrelsens förslag.

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  • Stämman beslutade att behandla det uppkomna resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.
  • Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skall vara tre och en suppleanter.
  • Stämman beslutade omval av de ordinarie ledamöterna; Henrik von Heijne och Annika Fernlund samt nyval av Marina Abrahamsson till ordinarie ledamot och nyval av Mette Wichman till suppleant. Till ordförande valdes Henrik von Heijne.
  • Stämman beslutade omval av BDO Mälardalen AB med auktoriserad revisor Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade om omval av Mette Wichman (sammankallande) och Annika Fernlund till valberedningen i PolyPlank AB.
  • Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 4 till ” Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.” och §5 till ”Antal aktier skall vara lägst 162 500 000 och högst 650 000 000 aktier.”.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Cay Strandén
Telefon                 070 586 92 57

Email                cay@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

BilagaAttachments

Pressmeddelande 20230425 årsstämma