Styrelsen för PolyPlank AB beslutar genomföra företrädesemission om 12 MSEK samt upptar brygglån

Faerjestaden, SWEDEN


PolyPlank AB (”PolyPlank” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier där även allmänheten ges möjlighet att delta. Givet att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget 12 MSEK före emissionskostnader. Inför företrädesemissionen har befintliga aktieägare lämnat teckningsförbindelser om totalt 4,6 MSEK (motsvarande 38 procent av emissionsvolymen). Härutöver har PolyPlank avtalat om garantiåtaganden om totalt 4 MSEK (motsvarande 33 procent av emissionsvolymen). Sammantaget har Bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 72 procent av emissionsvolymen. PolyPlank har idag även ingått avtal om brygglån om 5 MSEK med Buntel AB till marknadsmässiga villkor.

Företrädesemissionen i korthet

 • Bolaget kommer att investera i en ny extruder för att effektivisera produktionen. Mot denna bakgrund samt för att förstärka rörelsekapitalet har styrelsen för PolyPlank beslutat att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför Bolaget 12 MSEK före emissionskostnader.
 • Den som på avstämningsdagen den 14 juni 2023 är aktieägare i Polyplank äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till innehav av aktier. Fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.
 • Allmänheten i Sverige inbjuds även att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.
 • Teckningskursen har fastställts till 0,05 kr per ny aktie, vilket motsvarar en rabatt om 49% jämfört med genomsnittlig volymviktade aktiekursen under de senaste 15 handelsdagarna.
 • Teckningsperioden löper från och med den 16 juni 2023 till och med den 30 juni 2023.
 • PolyPlanks huvudägare har avgivit teckningsförbindelse uppgående till 4,6 MSEK, motsvarande 38 procent av emissionsvolymen.
 • Därutöver har en extern investerare avgivit en emissionsgaranti uppgående till 4 MSEK, motsvarande 33 procent av emissionsvolymen. Därmed är emissionen säkerställd till 72 procent.

VD Cay Strandén kommenterar:
Vi har de senaste åren omstrukturerat och gjort företaget till en professionell leverantör av våra unika materialåtervinningsbara produkter utan skadliga tillsatser. Vi har satsat på segment som inte är konjunkturberoende, såsom bland annat offentliga upphandlingar av bullerplank där vi erbjuder ett komplett sortiment av olika typer av produkter. Vi har klarat oss genom Coronapandemin och efterföljande Ukraina krig som har påverkat marknaden påtagligt.
Vi såg trots pågående lågkonjunktur en ökade efterfrågan av våra produkter under första kvartalet i år och vi har ett antal högintressanta projekt i pipelinen. Vi behöver därför säkerställa att vi har tillräckligt med rörelsekapital samt kapital för att möjliggöra framtida maskininvesteringar.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 16 - 30 juni 2023
 • Teckningskurs: 0,05 SEK per ny aktie
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 239 694 987 nyemitterade aktier, motsvarande totalt 12 MSEK.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 14 juni 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 12 juni 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 13 juni 2023. Den som på avstämningsdagen den 14 juni 2023 var aktieägare i Polyplank äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till tidigare innehav av aktier. Fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 14 juni 2023, erhålls tre (3) teckningsrätter. Det krävs fem (5) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.
 • Antal aktier innan nyemission: 399 491 645 aktier.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande:  20 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande totalt 72 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 16 – 27 juni 2023.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 juni 2023 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2023.
 • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 239 694 987 stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 37,5 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Garantiåtaganden och teckningsförbindelser
PolyPlank har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets största ägare Stångåkonsult i Kalmar HB (Leif Jilkén) samt garantiåtagande från externa investerare om totalt 8,6 MSEK, vilket motsvarar 72 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar 4,6 MSEK (38 procent) och garantiåtagandena motsvarar 4,0 MSEK (33 procent). För utställda garantiåtaganden utgår en kontant premieersättning om 13 procent.

Brygglån
I syfte att säkerställa Bolagets kapitalbehov fram till dess att likviden från Företrädesemissionen är Bolaget tillhanda, har Bolaget ingått ett avtal om ett kortfristigt lån om 5 MSEK med Buntel AB. Brygglånet, som löper till dess att Företrädesemission har slutförts, dock längst till den 15 augusti 2023, upptas med en uppläggningsavgift om 5,0 procent av kapitalbeloppet och en månatlig ränta om 1,5 procent.

Memorandum och anmälningssedlar
Memorandum och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via Bolagets (www.polyplank.se) och Hagberg & Aneborn Fondkommissions (www.hagberganeborn.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande. 
Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har PolyPlank anlitat Hagberg & Aneborn Fondkommission som emissionsinstitut.
Nordic Certified Adviser (www.certifiedadvisers.com) är Bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information avseende företrädesmission kommer att publiceras via pressmeddelanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Cay Strandén
Telefon                070 586 92 57
E-post                cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2023 kl 12:20 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

BilagaAttachments

Pressrelease 20230601