Evli Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023


EVLI OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.7.2023 KLO 11.00 (EET/EEST)

VAKAA ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO – LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT ODOTETUSTI

Kauden kohokohdat

 • Vaihtoehtorahastot jatkoivat kasvuaan vahvan asiakaskysynnän siivittämänä.
 • Rahastomyynti onnistui haastavasta markkinasta huolimatta – Evli keräsi kolmanneksi eniten rahastomerkintöjä Suomessa.
 • Evli valittiin jälleen Suomen parhaaksi ja käytetyimmäksi yhteisövarainhoitajaksi. Osoituksena pitkäjänteisestä työstä sijoittajien hyväksi yhtiö ollut kärkisijoilla jo 11 vuotta peräkkäin.

Tuloskehitys tammi-kesäkuu 2023 (vertailukohtana 1–6/2022*)

 • Nettoliikevaihto oli 52,2 miljoonaa euroa (46,2 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 19,1 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa).
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos nousi 17,8 miljoonaan euroon (15,5 milj. euroa).
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski 1,8 miljoonaan euroon (2,0 milj. euroa).
 • Hallinnoidut varat olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti 16,8 miljardia euroa (14,5 mrd. euroa).
 • Oman pääoman tuotto oli 22,6 prosenttia (28,6 %).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,50 euroa).
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 128 prosenttia (125 %).

Tuloskehitys huhti-kesäkuu 2023 (vertailukohtana 4–6/2022)

 • Nettoliikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa).
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,24 euroa).

NÄKYMÄT ENNALLAAN

Epävarmat tunnelmat sijoitusmarkkinoilla ovat jatkuneet lisääntyneistä korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden heilunnasta johtuen.

Vuoden 2022 aikana tehtyjen yritysjärjestelyjen seurauksena Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Järjestelyistä saatavien synergiahyötyjen ja vuodelle 2022 kohdistuneiden kertaluonteisten kustannusten myötä arvioimme liiketuloksen ylittävän selvästi vertailukauden tason (30,9 miljoonaa euroa vuonna 2022).

KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

 4–6/20234–6/20221–6/20231–6/2022*
Tuloslaskelman tunnusluvut    
Nettoliikevaihto, M€26,422,952,246,2
Liikevoitto/-tappio, M€9,88,319,118,0
Liikevoittomarginaali, %36,936,436,739,1
Liikevoitto/-tappio ilman yritysjärjestelyjen kertaeriä, M€    
Tilikauden voitto/tappio, M€7,86,315,314,1
     
Kannattavuuden tunnusluvut    
Oman pääoman tuotto (ROE), %--22,628,6
Koko pääoman tuotto (ROA), %--8,47,5
     
Taseen tunnusluvut    
Omavaraisuusaste, %--35,424,8
     
Osakekohtaiset tunnusluvut    
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €0,260,240,520,50
Varojen jako/osake, €--1,15**1,06
Oma pääoma/osake, €--4,663,83
Osakkeen hinta päätöspäivänä, €--19,417,2
     
Henkilöstöluvut    
Vakituisen henkilöstön määrä--304259
Määräaikaisen henkilöstön määrä--5341
Suomessa työskentelevien osuus, %--9492
     
Muut tunnusluvut    
Kulu-tuottosuhde0,630,640,640,61
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, %***--128125
Markkina-arvo, M€--513,8410,3


* Sisältää carve-out luvut 1–3/2022.
** Yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 23.3.2023.
*** Laskentakaavaa on muutettu, minkä seurauksena vertailuluku on päivittynyt aiemmin raportoidusta. Jatkossa myös harkinnanvaraiset bonusmaksut huomioidaan osana operatiivisia kustannuksia.


TOIMITUSJOHTAJA MAUNU LEHTIMÄKI

Talouskasvu hidastui alkuvuonna, mutta säilyi etumerkiltään positiivisena. Nousseet kuluttajahinnat, kiristynyt rahapolitiikka, geopoliittiset jännitteet, kiinteistösektorin vaikeudet sekä hetkellisesti kohonneet pankkihuolet eivät toistaiseksi ole aikaansaaneet laaja-alaista kuluttajien ja yritysten luottamuksen heikentymistä, mutta taantumariskit ovat kasvussa.

Osakkeiden hinnat nousivat toisella vuosineljänneksellä kehittyneiden markkinoiden, erityisesti amerikkalaisten osakkeiden vetäminä. Nousukärjessä olivat teknologiaosakkeet, erityisesti ns. ”Magnificent seven” -osakkeet (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ja Tesla). Näiden yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo ylitti jo 11 biljoonaa dollaria, ja niiden alkuvuoden tuotto päihitti S&P 500 -indeksin kuudentoista prosentin tuoton. Sijoittajien kiinnostusta teknologiaosakkeisiin on lisännyt innostus tekoälysovellusten mahdollisuuksiin ja kasvunäkymiin. Muualla maailmassa osakkeiden kehitys oli kuitenkin epätasaisempaa, ja esimerkiksi Suomessa ja Englannissa osakkeiden hinnat laskivat.

Korkosijoitukset kehittyivät osakkeita heikommin toisella vuosineljänneksellä. Valtionobligaatioiden sekä korkeamman luottoluokituksen Investment Grade -lainojen tuottoja painoivat nousevat korot, sen sijaan matalamman luottoluokituksen High Yield -lainat kehittyivät edelleen hyvin.

Toimintaympäristön epävarmuus ja kansainvälisten markkinoiden epätasainen kehitys yhdessä kohonneiden kustannusten kanssa näkyivät Evlin liiketoiminta-alueiden kehityksessä ja tuloksessa. Liikevaihtoa kasvattivat viime vuonna toteutettu yhdistyminen EAB Group Oyj:n kanssa sekä edelleen vahvasti kasvaneet vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden ja kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot. Konsernin nettoliikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 15 prosenttia vertailukaudesta ja oli 26,4 miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa). Liikevoitto puolestaan nousi 17 prosenttia ja oli 9,8 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa). Perinteisten rahastojen palkkiotuotot olivat myös edellisvuotta korkeammalla tasolla. Corporate Finance -yksikön sekä välitystoiminnan palkkiotuotot jäivät sen sijaan edellisvuotta alemmaksi yrityskauppa-aktiviteetin hidastumisen ja kaupankäyntivolyymien laskun seurauksena.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-kesäkuussa 22,6 prosenttia (28,6 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 128 prosenttia (125 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin nettoliikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 18 prosenttia ja oli 20,8 miljoonaa euroa (17,6 milj. euroa). Hallinnoidut asiakasvarat nousivat positiivisen markkinakehityksen ja nettomerkintöjen myötä 16,8 miljardiin euroon (14,5 mrd. euroa). Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli noin 12,2 miljardia euroa (10,2 mrd. euroa). Perinteisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat toisella vuosineljänneksellä noin 80 miljoonaa euroa ja kohdistuivat erityisesti lyhyen koron rahastoihin ja yhdysvaltalaisiin osakkeisiin.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin nettoliikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 14 prosenttia, ja oli 5 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa). Corporate Finance -yksikön laskutus vuosineljänneksellä oli 1,6 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Yksikön mandaattikanta on edelleen hyvä, vaikka kiristynyt rahoituksen saatavuus tekee projektien läpimenosta aiempaa haastavampaa. Kannustinliiketoiminnan tuotot kasvoivat ja olivat 3,1 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Yhtiö on edelleen voittanut uusia asiakkuuksia, ja sen näkymät ovat niin ikään hyvät.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä kaksijakoisesti. Kansainvälisten asiakkaiden nettolunastukset olivat lähes 100 miljoonaa euroa ja kohdistuivat Evlin yrityslainarahastoihin sekä Evli Eurooppa -osakerahastoon. Kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 19 prosenttia (22 %). Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin toisella vuosineljänneksellä yhteensä yli 90 miljoonalla eurolla (76 milj. euroa). Myynti jakautui useampaan eri rahastoon, joista suurimmat merkintäsummat keräsivät Evli Private Debt II, Evli Private Equity I ja Evli Leveraged Loan -rahastot.

Toisella vuosineljänneksellä Evli jatkoi aktiivista työtä ilmastotavoitteidensa edistämiseksi sekä yhdessä Suomen UNICEFin kanssa aloitettua tutkimushanketta, jossa selvitetään, miten sijoittajat voivat edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Lisäksi Evli jatkoi biodiversiteettimittareihin liittyvää tutkimustyötään salkkukohtaisten analyysien osalta. Evli arvioitiin myös tuoreessa Kantar Prosperan "External Asset Management 2023 Finland" -tutkimuksessa parhaaksi vastuullisen sijoittamisen osaamisessa.


EVLI OYJ


Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Pohjoismaiden paras rahastotalo1 ja Suomen johtava varainhoitaja2, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa3.

Evli-konsernissa työskentelee noin 300 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 16,7 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 3/2023). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

1 Lipper Fund Awards 2023.
2 Morningstar Awards 2023 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Evli for the Best Fund House in Finland. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023. Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland.
3 SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2023.


Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.comAttachments

Evli-Oyj-Puolivuosikatsaus-Q2-2023-FI