Tallinna Vee müügitulu oli neljandas kvartalis 15,52 miljonit eurot


AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli 2023. aasta neljandas kvartalis 15,52 miljonit eurot, seda mõjutas üldine majanduskeskkond ja ehitusteenuste tulu vähenemine. Samal ajal jätkas kasvu ettevõtte tulu põhitegevusest ehk veeteenuste osutamisest. 

Võrreldes 2022. aasta neljanda kvartaliga oli müügitulu 0,51 miljoni euro võrra väiksem.

Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest 2023. aasta neljandas kvartalis 4,64 miljonit eurot, mida on 7,5 protsenti rohkem kui sellele eelnenud aastal. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu kasvas neljandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 2,4 protsendi võrra ja moodustas kokku 6,19 miljonit eurot.  

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 4,05 miljonit eurot. Eelnenud aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 1,25 miljoni euro võrra. 2023. aasta ärikasum oli 17,35 miljonit eurot, mida on 6,03 miljoni euro võrra rohkem kui eelnenud aastal. Selle suurimad mõjutajad on olnud veeteenuste tarbimisaktiivsuse kasv ja energiahinna stabiliseerumine.  

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on tegevuskuludele juba mõjunud positiivselt uue koostootmisjaama käivitamine, kuigi tegemist on alles testperioodiga. „Koostootmisjaamas toimuv soojus- ja elektrienergia tootmine biogaasist võimaldab tulevikus katta kuni 15% kogu meie energiatarbimisest enda toodetud energiaga, mis vähendab nii tegevuskulusid kui ka suurendab meie tegevuse jätkusuutlikkust,“ rääkis Timofejev. Ta lisas, et ettevõte liigub uute investeeringute toel järjest kestlikuma tegevusmudeli ja oma keskkonnamõju vähendamise suunas.

Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta neljandas kvartalis 2,98 miljonit eurot, mida on 0,62 miljoni võrra rohkem kui eelnenud aasta samal perioodil. Kontserni kaheteistkümne kuu maksustamiseelne kasum oli 14,21 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 33,4% ehk 3,56 miljoni euro võrra. Puhaskasum kaheteistkümne kuu kohta oli 12,84 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aastaga 52,8% ehk 4,43 miljoni euro võrra.

Kontserni neto finantskulud olid neljandas kvartalis 0,98 miljonit eurot, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 0,62 miljonit eurot suuremad. Finantskulude kasvu põhjustas Euribori muutusest tulenevalt kerkinud laenude intressikulu.

2023. aasta jooksul oli kraanivee kvaliteet väga kõrgel tasemel, vastates 99,87% ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele. Neljanda kvartali vastav tulemus oli 99,7%. „Teeme igapäevaselt tööd selle nimel, et tagada meie klientidele ja tarbijatele väga kõrge kvaliteediga kraanivesi. 2023. aasta alguses võtsime veetorustike puhastamisel kasutusele uuendusliku jääpesu tehnoloogia ja aastaga puhastasime üle 140 km veevõrku,“ selgitas Timofejev. Tallinna Vee poolt novembris tellitud kliendiuuringu andmetel joob kraanivett 89% tarbijatest, mis annab tunnistust tarbijate kõrgest rahulolust vee kvaliteediga.

2023. aasta neljandas kvartalis jätkas Tallinna Vesi veeteenuse kui elutähtsa teenuse toimimispõhimõtete tutvustamist avalikkusele ning puhta elukeskkonna säilimise jaoks oluliste aspektide teavitust – ettevõte osales jätkusuutlikkuse festivalil Impact Day ning avas kõigile huvilistele veepuhastusjaama uksed arhitektuurisündmuse Open House Tallinn raames. 

2023. aasta kaheteistkümne kuu jooksul vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee heast kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. 2023. aasta jooksul võtsime reoveest välja rohkem kui 800 tonni prahti, 200 tonni liiva, 1800 tonni lämmastikku ja 240 tonni fosforit. 

Veekadude osakaal veevõrgus püsis aasta neljandas kvartalis madalal 11,35% tasemel. See on oluliselt parem kui eelnenud aasta samal perioodil (15,34%). 2023. aasta kaheteistkümne kuu lõikes oli veekadude osakaal 12,93%, sellele eelnenud aastal oli vastav tulemus 16,02%.  Veekadude madal tase on tagatud veevõrgu pideva online-seirega ning plaanipäraselt ellu viidud võrkude rekonstrueerimiskavaga.

2023. aasta neljanda kvartali lõpuks uuendas Tallinna Vesi üle 27 kilomeetri torustikke, 12 km sellest kinnisel meetodil. 2023. aasta mahukamad rekonstrueerimistööd toimusid Jõe ja Pronksi tänaval, Vana-Kalamaja tänaval, E. Vilde ja Akadeemia teel, Kuklase ja Vaablase tänaval, Pärna, Reinvaldi ja Kuhlbarsi tänaval, Tehnika, Magasini ja Punase tänaval ning Smuuli teel. 

Puhastusjaamade 2023. aasta suuremate projektide hulgas olid reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine ja koostootmisjaama paigaldus ning veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine. Edukalt on lõpule viidud metaantankide rekonstrueerimise projekti esimene etapp, mille raames rekonstrueeriti üks kahest kääritist ning vahetati suurem osa tehnoloogilistest komponentidest. Tööd jätkuvad 2024. aastal. 

2023. aasta neljanda kvartali lõpuks paigaldas Tallinna Vesi nutiarvestid 40,6 protsendile oma klientidest. Ettevõte plaanib hiljemalt 2026. aasta lõpuks asendada kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid nutiarvestitega.  

AS Tallinna Vesi esitas 21. septembril 2023 Konkurentsiametile taotluse veeteenuse hindade muutmiseks. Taotlus puudutab veeteenuse hinda Tallinna ja Saue põhipiirkonnas, Maardu tegevuspiirkonnas ja teistele vee-ettevõtetele. Uued hinnad hakkavad kehtima siis, kui Konkurentsiamet on taotluse kinnitanud. Veehinna korrigeerimise vajadus on tingitud põhjendatud kulude suurenemisest ning möödapääsmatutest investeeringutest elutähtsa teenuse toimimiseks, keskkonnamõju vähendamiseks ja puhta keskkonna hoidmiseks.

2023. aasta kaheteistkümne kuuga investeeris kontsern põhivarasse 35 miljonit eurot. Põhivara väärtus on kokku 256,10 miljonit eurot.

Tallinna Vesi on seadnud eesmärgiks jätkata investeeringuid taristu tulevikukindluse suurendamiseks ning elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamiseks selliselt, et teenuse hind tarbijatele oleks jätkuvalt taskukohane. Planeeritud investeeringute kogusumma 2024. aastal on kuni 62 miljonit eurot, millest üle poole ehk ligi 38 miljonit eurot on ette nähtud torustike arendamiseks ja rekonstrueerimiseks. Vee- ja reoveepuhastusjaamadele planeeritud investeeringud ulatuvad kuni 19 miljoni euroni.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD 

miljonites eurodes 
v.a suhtarvud 

4. kvartal Muutus 2023/2022 

12 kuud Muutus 2023/ 2022 

2023 2022 2021 2023 2022 2021 
Müügitulu 15,52 16,03 14,93 -3,1% 61,14 54,56 53,29 12,1% 
Brutokasum 5,91 4,52 4,80 30,7% 24,07 16,90 20,58 42,4% 
Brutokasumi marginaal % 38,07 28,21 32,17 35,0% 39,36 30,97 38,61 27,1% 
Amortisatsioonieelne ärikasum 6,17 4,65 5,10 32,8% 25,40 18,14 25,30 40,1% 
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 39,78 29,00 34,17 37,1% 41,55 33,24 47,47 25,0% 
Ärikasum 4,05 2,80 3,42 44,9% 17,35 11,32 18,78 53,3% 
Ärikasum põhitegevusest 3,55 2,50 2,91 41,7% 15,99 10,31 17,52 55,1% 
Ärikasumi marginaal % 26,12 17,45 22,89 49,6% 28,38 20,75 35,23 36,8% 
Kasum enne tulumaksustamist 3,07 2,44 3,31 26,0% 14,21 10,65 18,40 33,4% 
Maksustamiseelse kasumi marginaal % 19,79 15,22 22,19 30,0% 23,23 19,51 34,52 19,1% 
Puhaskasum 2,98 2,36 3,21 26,4% 12,84 8,41 16,17 52,8% 
Puhaskasumi marginaal % 19,18 14,70 21,47 30,5% 21,01 15,41 30,33 36,3% 
Vara puhasrentaablus % 1,08 0,94 1,26 15,4% 4,80 3,30 6,45 45,5% 
Kohustiste osatähtsus koguvarast %  58,47  56,26  54,94 3,9%  58,47  56,26  54,94 3,9% 
Omakapitali puhasrentaablus % 2,58 2,15 2,82 19,9% 11,27 7,43 14,69 51,7% 
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 1,30 1,24 2,83 4,8% 1,30 1,24 2,83 4,8% 
Maksevõime kordaja  1,24 1,17 2,79 6,0% 1,24 1,17 2,79 6,0% 
Investeeringud põhivarasse 12,09 15,18 1,61 -20,4% 34,93 25,13 15,38 39,0% 
Dividendide väljamaksmise määr % 78,52 80,42   78,52 80,42  

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu 
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu 
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum 
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu 
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu 
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku 
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku 
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku 
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised 
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised 
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku 
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded 

 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes     31. detsember 
VARAD   Lisa20232022 
          
KÄIBEVARA       
 Raha ja raha ekvivalendid  314 73612 650 
 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed8 6088 989 
 Varud    1 1371 197 
KÄIBEVARA KOKKU    24 48122 836 
          
PÕHIVARA       
 Materiaalne põhivara   4256 108229 869 
 Immateriaalne põhivara  51 293688 
PÕHIVARA KOKKU    257 401230 557 
          
VARAD KOKKU     281 882253 393 
          
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL      
          
LÜHIAJALISED KOHUSTISED      
 Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa697883 
 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa3 5943 630 
 Võlad tarnijatele ja muud võlad   10 88610 225 
 Ettemaksed    3 6043 749 
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU  18 78118 487 
          
PIKAAJALISED KOHUSTISED      
 Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 44 65339 150 
 Rendikohustised    1 8921 607 
 Laenukohustised    92 83576 708 
 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks66 0186 018 
 Edasilükkunud tulumaks   505496 
 Muud võlad    128101 
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU  146 031124 080 
KOHUSTISED KOKKU    164 812142 567 
          
OMAKAPITAL       
 Aktsiakapital    12 00012 000 
 Ülekurss    24 73424 734 
 Kohustuslik reservkapital   1 2781 278 
 Jaotamata kasum    79 05872 814 
OMAKAPITAL KOKKU     117 070110 826 
          
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 281 882253 393 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes  IV kvartal 31. detsembril lõppenud aasta  
    Lisa2023202220232022  
          
Müügitulu 715 52216 02561 14154 558  
Müüdud toodete/teenuste kulud9-9 612  -11 503-37 074-37 660  
BRUTOKASUM 5 9104 52224 06716 898  
          
Turustuskulud9-216-169-818-703  
Üldhalduskulud9-1 391-1 208-5 278-4 399  
Muud äritulud (+)/-kulud (-)10-250-347-621-476  
ÄRIKASUM   4 0532 79817 35011 320  
           
Intressitulud114651198  
Intressikulud11-1 028-363-3 263-682  
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 3 0712 44014 20610 646  
           
Tulumaks 12-95-85-1 362-2 240  
           
PERIOODI PUHASKASUM  2 9762 35512 8448 406  
PERIOODI KOONDKASUM 2 9762 35512 8448 406  
          
Jaotatav kasum:       
A- aktsia omanikele 2 9762 35512 8448 406  
             
Kasum A aktsia kohta (eurodes)130,150,120,640,42  

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 31. detsembril lõppenud aasta 
   Lisa20232022
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD   
 Ärikasum 17 35011 320
  Korrigeerimine kulumiga4,5,9,108 0556 817
  Korrigeerimine rajamistuludega10-604-544
  Muud mitterahalised korrigeerimised6-160
  Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -34-32
 Äritegevusega seotud käibevara muutus430-2 841
 Äritegevusega seotud kohustiste muutus-667309
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 24 51415 029
      
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD  
 Põhivara soetamine -28 885-20 701
 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 2 5351 593
 Laekumised põhivara müügist 3753
 Saadud intressid 1199
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-26 194-19 046
      
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD  
 Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud sh swapi intressid -3 413-616
 Tasutud rendimaksed -1 233-524
 Saadud laenud1257 5000
 Tasutud laenud -41 136-3 636
 Tasutud dividendid12-6 515-12 835
 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt12-85-165
 Tasutud tulumaks dividendidelt12-1 352-2 116
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU3 766-19 892
      
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS2 086-23 909
      
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES312 65036 559
      
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS314 73612 650

150

Lisainfo:

Taavi Gröön
Finantsdirektor
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2200
taavi.groon@tvesi.ee

 

ManusAttachments

Börsiaruanne Q4'23Est