Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 inleds idag


Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 15 mars, 2024


Den 8 juni 2023 offentliggjorde Mendus AB (publ) (“Mendus” eller “Bolaget”), (NASDAQ Stockholm: IMMU), att styrelsen fattat beslut om en kapitalanskaffning om cirka 317 MSEK (”Transaktionen”), bestående av en riktad emission av aktier och teckningsoptioner till Flerie Invest AB om cirka 90 MSEK (den "Riktade Emissionen") i kombination med en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 227 MSEK ("Företrädesemissionen"). Transaktionen genomfördes i juli 2023. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 som tilldelades inom ramen för Transaktionen ("Teckningsoptionerna”) inleds idag fredagen den 15 mars 2024. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget tillföras upp till cirka 90,6 MSEK.


Sammanfattning av Teckningsoptionerna

Varje teckningsoption som emitterats inom ramen för den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen berättigar till teckning av en ny aktie under perioden från och med fredagen den 15 mars 2024 till och med fredagen den 29 mars 2024. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoptionerna är 0,48 SEK.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget tillföras upp till cirka 90,6 MSEK. Mendus avser att använda likviden från Teckningsoptionerna för att finansiera fortsatt verksamhet och förlänga likviditeten till det tredje kvartalet 2025, inkluderande en futilitet-analys av kombinationsstudien med vididencel och oral azacitidin (5’aza) som en första åtgärd inför utformningen av en studie i pivotal fas samt en första analys av proof-of-concept-studien med ilixadencel.

Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamnet IMMU TO3. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är tisdagen den 26 mars 2024. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast fredagen den 29 mars 2024 förfaller utan värde.

Under förutsättning att Teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut kommer antalet aktier i Mendus att öka med 188 701 103 från 863 148 371 till 1 051 849 474 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 9 435 055,15 SEK från cirka 43 157 418,6 SEK till cirka 52 592 473,7 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 17,9 procent baserat på det totala maximala antalet utestående aktier efter utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner. Teckningsoptionsinnehavare har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina Teckningsoptioner.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida.


Utnyttjande av Teckningsoptionerna

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner

Om teckningsoptionsinnehavaren innehar Teckningsoptioner på ett depåkonto, ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring ska utnyttjande och betalning ske till förvaltaren, som lämnar närmare anvisningar om hur Teckningsoptionerna ska utnyttjas. Teckningsoptionsinnehavaren bör i god tid kontakta sin förvaltare för ytterligare instruktioner avseende utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Utnyttjande av Teckningsoptioner sker genom anmälningssedel som finns tillgänglig på AktieInvest Fondkommissions hemsida www.aktieinvest.se. Betalning sker i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara AktieInvest Fondkommission tillhanda senast fredagen den 29 mars 2024. Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
VD
E-post: ir@mendus.com


OM MENDUS AB (PUBL)
Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST.  https://www.mendus.com/


Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Mendus. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Bolaget har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 11 juli 2023.

BilagaAttachments

240315 Mendus - Warrants Exercise period PR (SWE)