PolyPlank offentliggör årsredovisning för 2023


PolyPlank offentliggör årsredovisning för 2023

PolyPlanks årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig i bifogad pdf och på bolagets hemsida.

I revisionsberättelsen, som återfinns på sidan 45 i bifogad årsredovisning för 2023, återfinns följande text:

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen under rubriken ”Likviditet och soliditet”, not 2 ”Väsentliga antaganden” samt not 35 under rubriken ”Likviditets och kassaflödesrisk” vari framgår att bolaget är i behov av ytterligare extern finansiering om den budgeterade omsättningen och det budgeterade resultatet för 2024 inte uppnås. Koncernen redovisar en förlust på KSEK 8 559 för det år som slutade den 31 december 2023 och koncernens kortfristiga skulder per detta datum överstiger dess kortfristiga tillgångar med KSEK 1 289. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.”

Det finns även en anmärkning om att bolaget inte betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt i rätt tid.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2024 kl 09.20 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Marina Abrahamsson
Telefon                 070 630 15 25

Email                marina.abrahamsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

BilagorAttachments

Pressrelease 20240327 Årsredovisning 2023 med RB