PolyPlank AB: Delårsrapport Januari-Mars 2024


Vd har ordet

Den 1 mars 2024 tillträdde jag som ny vd i PolyPlank. Jag har arbetat på PolyPlank sedan 2008 och efter 2011 som ekonomichef. Därför är jag väl insatt bolaget och de satsningar samt neddragningar som gjorts för att anpassa sig till rådande konjunktur.

Omsättningen för kvartalet uppgår till 6,2 MSEK (10,3), rörelseresultatet uppgår till -0,9 MSEK (-0,9). Tack vare minskade personalkostnader och övriga externa kostnader genom de åtgärder vi vidtog under andra halvåret 2023 kan vi hålla nere förlusten. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) är positivt. Vi jobbar aktivt med att minska vårt lager och frigöra likviditet, från 2023-03-31 till 2024-03-31 har vi minskat lagret med 3,7 MSEK.

Våra leveranser av hylsplugg är inte lika drabbade av konjunkturen som våra produkter till fastighetssektorn. Den försäljningen ligger på samma nivå som 2023.

Under första kvartalet har vi levererat och monterat ett bullerplank i Rälla på 2,2 MSEK. Extra trevligt att få förtroendet på vår egna ö Öland.

Under maj-juni 2024 kommer vi leverera 6 miljöhus till Tingsrydsbostäder som ingår i ordern från 22 sept 2022 om totalt 35 st miljöhus. Totalt ordervärde ca 4,4 MSEK. Resterande förväntas levereras under hösten 2024.

Vi jobbar aktivt med marknads- och försäljningsarbete och har intressanta offerter som är nära avslut.

Vårt fokus på miljövänliga och samtidigt resistenta produkter helt utan tillsatser som vi är unika med fortsätter.

Marina Abrahamsson, VD

Första kvartalet 2024, koncernen

  • Omsättningen för perioden uppgick till 6,2 MSEK (10,3).
  • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,9 MSEK (-0,9).
  • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,3 MSEK (-1,2).
  • Totalresultat för perioden uppgick till -1,3 MSEK (-1,2).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 639 186 632 (399 491 645).

Inledning

Säsongsvariationer
Perioden följer den normala säsongsvariationen. Omsättningen för system för fastighetssektorn kan påverkas av långa vintrar då produkterna monteras utomhus.

Viktiga händelser under rapportperioden
Under första kvartalet levererade och monterade vi ett bullerplank längs väg 134 vid Rälla strax söder om Borgholm.

Marina Abrahamsson har tillträtt som verkställande direktör from 1 mars 2024. Hon har arbetat som CFO i bolaget sedan 2011.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Investeringar i marknadsarbete görs för att ge avkastning när konjunkturen vänder.

Den fullständiga rapporten finns i bifogad pdf och på bolagets hemsida: polyplank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Marina Abrahamsson
Telefon                 070 630 15 25

Email                marina@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2024 kl 09.00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

BilagorAttachments

Pressrelease 2024-04-23 Delårsrapport jan-mars 2024