PolyPlank AB: Kallelse till årsstämma


Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till fortsatt årsstämma torsdagen den 13 juni 2024 kl 11,00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman

För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 juni 2024, och dels anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 10 juni 2024. Anmälan kan göras per post till bolagets adress PolyPlank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, per telefon 0485-664485 eller via e-post till ir@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 4 juni 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida, www.polyplank.se. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Förslag till dagordning:
1.     Årsstämmans öppnande
2.     Val av ordförande för årsstämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
5.     Godkännande av dagordning
6.     Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7.     Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
8.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9.     Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisor
10.   Beslut om val av ledamöter till valberedning
11.   Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2
Valberedningen föreslår ordförande Klas Wichman som ordförande för årsstämman.

Punkt 4
Valberedningen föreslår Marina Abrahamsson som sekreterare och Mette Wichman som justeringsman för årsstämman.

Punkt 7
Valberedningen föreslår att ett och en tredjedels basbelopp skall utgå vardera till samtliga styrelseledamöter samt två basbelopp till styrelsens ordförande, att revisorernas arvode föreslås utgå enligt principen löpande räkning.

Punkt 8
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant samt att ett revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i valberedningen, Mette Wichman och Annika Fernlund. Mette Wichman är föreslagen som sammankallande. Styrelsen föreslår att arvodet till valberedningen skall utgå med ett basbelopp att dela på.

Upplysningar och antal aktier och röster
Aktieägare har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig hos bolaget och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

I bolaget finns 639 186 632 aktier och röster.

Färjestaden i maj 2024.

BilagaAttachments

Kallelse fortsatt stämma 2024