AB Traction: Delårsrapport januari - september 2021
October 22, 2021 07:00 ET | AB Traction
Perioden juli - september Resultatet efter skatt uppgick till 198 (270) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 119 (164) MkrOnoterade innehav 30 (42) Mkr Finansiella placeringar 50...
AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2021
July 16, 2021 07:00 ET | AB Traction
Perioden april – juni Resultatet efter skatt uppgick till 160 (167) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 110 (71) MkrOnoterade innehav 1 (0) MkrFinansiella placeringar 50 (98) Mkr...
AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte
April 26, 2021 10:00 ET | AB Traction
Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 26 april 2021 Vid årsstämman i AB Traction och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades följande: ...
AB Traction: Delårsrapport januari - mars 2021
April 26, 2021 09:00 ET | AB Traction
Perioden januari - mars Resultatet efter skatt uppgick till 501 (-662) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 305 (-318) MkrOnoterade innehav 50 (-12) MkrFinansiella placeringar 148...
AB Traction: Kallelse till årsstämma i AB Traction
March 19, 2021 10:00 ET | AB Traction
Årsstämma i AB Traction (publ) Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och...
AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2020 och anger värdeförändring på noterade aktieinnehav
March 17, 2021 10:00 ET | AB Traction
Tractions årsredovisning och årsberättelse för 2020 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.traction.se Värdeförändringar på noterade aktieinnehav uppgår under 2021...
AB Traction: Bokslutskommuniké 2020
February 15, 2021 07:00 ET | AB Traction
Perioden oktober – december Resultatet efter skatt uppgick till 207 (155) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 114 (107) MkrAktiva innehav, onoterade 0 (9) MkrFinansiella...
AB Traction: Delårsrapport januari - september 2020
October 23, 2020 07:00 ET | AB Traction
Perioden juli - september Resultatet efter skatt uppgick till 270 (-80) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 164 (-116) MkrAktiva innehav, onoterade 42 (0) MkrFinansiella...
AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2020
July 17, 2020 05:00 ET | AB Traction
Perioden april - juni Resultatet efter skatt uppgick till 167 (229) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 71 (189) MkrAktiva innehav, onoterade 0 (0) MkrFinansiella placeringar 98...
AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte
May 06, 2020 13:00 ET | AB Traction
Vid årsstämman i AB Traction den 6 maj 2020 beslutades följande: Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes....