Persbericht Biocartis Group NV: Oproeping tot de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering

Mechelen, BELGIUM


PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE       
27 september 2022, 07:00 CEST

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering

Mechelen, België, 27 september 2022 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), nodigt haar aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, houders van converteerbare obligaties, bestuurders en commissaris uit op een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering (‘BAV’) die zal gehouden worden op dinsdag 27 oktober 2022 om 14:00u CEST in de kantoren van de Vennootschap te Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België.

Op de BAV zullen de aandeelhouders worden gevraagd om verschillende aspecten goed te keuren van de allesomvattende herkapitalisatietransactie, die door de Vennootschap op 1 september 2022 werd aangekondigd. De Vennootschap gelooft dat een dergelijke transactie een belangrijke mijlpaal is voor de Vennootschap om de vereiste financiering te verzekeren ten behoeve van haar toekomstige groei, wat ten voordele is van al haar belanghebbenden (stakeholders), en moedigt daarom de aandeelhouders aan om de nodige instemmingen te verlenen voor de implementatie daarvan.

Er is een aanwezigheidsquorum van ten minste 50% van de uitstaande aandelen vereist voor de meerderheid van de agendapunten van de BAV. Alle aandeelhouders worden aangemoedigd de vergadering bij te wonen om het aanwezigheidsquorum voor deze agendapunten te bereiken en te vermijden dat een tweede BAV zou moeten worden bijeengeroepen die plaats zou vinden op 14 november 2022.

De meerderheid van de voorstellen die aan de BAV zullen worden voorgelegd vereisen een goedkeuring door een meerderheid van 75% van de door de aandeelhouders geldig uitgebrachte stemmen. Indien de aandeelhouders de voorgestelde besluiten niet goedkeuren, zal de herkapitalisatietransactie niet volledig worden voltooid, zal de Vennootschap niet worden geherkapitaliseerd, zullen diverse vergoedingen en kosten moeten worden betaald door de Vennootschap, zullen bepaalde voorwaarden van de voorgestelde nieuwe converteerbare leningen restrictiever worden en zal de Vennootschap alternatieve regelingen moeten overwegen, die mogelijk niet tijdig of helemaal niet beschikbaar zijn.

Er wordt momenteel voorzien dat het de Vennootschap wettelijk toegelaten zal zijn om haar algemene aandeelhoudersvergadering te organiseren in haar kantoren te Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, en dat de effectenhouders van de Vennootschap de vergadering fysiek zullen mogen bijwonen zoals beschreven in de oproeping. De evolutie van de COVID-19 pandemie is echter onzeker en het kan zijn dat de Belgische overheid opnieuw maatregelen zal opleggen die een impact kunnen hebben op de organisatie van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, zoals beperkingen op het aantal personen die mogen samenkomen. De Vennootschap zal de situatie en de toepasselijke maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie opvolgen, en zal alle mogelijke verdere updates die relevant zijn of een impact kunnen hebben op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bekendmaken op de website van Biocartis.

Om tot de BAV te worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de Vennootschap naleven en de formaliteiten beschreven in de oproeping vervullen. De oproeping en andere documenten met betrekking tot de BAV kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap.

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail    rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis
Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.