Persbericht Biocartis Group NV: Openbaarmaking van uitstaande stemrechtverlenende effecten

Mechelen, BELGIUM


PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
22 december 2022, 17:40 CET

Openbaarmaking van uitstaande stemrechtverlenende effecten

Mechelen, België, 22 december 2022 Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag aan dat in de loop van december 2022:

 • 33.476.932 nieuwe aandelen werden uitgegeven na de succesvolle voltooiing van de kapitaalverhoging door de aanbieding van nieuwe aandelen (met extralegale voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders), zoals aangekondigd op 2 december 2022; en
 • 928.136 nieuwe aandelen werden uitgegeven als gevolg van de voltooiing van de verplichte conversie van 10% van de uitstaande hoofdsom onder de 4,00% converteerbare obligaties van de Vennootschap met vervaldatum 2027 (de "Bestaande Converteerbare Obligaties") en de 4,50% nieuwe junior gewaarborgde (second lien) converteerbare obligaties van de Vennootschap met vervaldatum 2026 (de "Nieuwe Converteerbare Obligaties", en tezamen met de Bestaande Converteerbare Obligaties, de "Obligaties"), zoals aangekondigd op 16 december 2022.

Gelet hierop, en overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, kunnen het uitstaand kapitaal en de uitstaande stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap als volgt worden samengevat:

 • Totaal uitstaand kapitaal: EUR 929.896,99;
 • Totaal uitstaande stemrechtverlenende effecten: 92.989.699;
 • Totaal uitstaande stemrechten: 92.989.699;
 • Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven bij uitoefening van de inschrijvingsrechten: 2.247.170 aandelen (waarbij ieder aandeel recht geeft op één stem), waarvan:
  • 150.896 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 150.896 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het '2013 Plan' voor werknemers, raadgevers en managementleden van de Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 140.064 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 140.064 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het '2015 Plan' voor werknemers, raadgevers, managementleden en bestuurders van de Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 470.111 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 470.111 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het '2018 Plan' voor (voornamelijk) bepaalde geselecteerde werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, evenals voor raadgevers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap en bestuurders van de dochtervennootschappen van de Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 626.099 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 626.099 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het '2020 Plan' voor personeelsleden van de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven; en
  • 860.000 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 860.000 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het '2020B Plan' voor leden van het uitvoerend management van de Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven.
 • Daarnaast kunnen nieuwe aandelen in de Vennootschap worden uitgegeven krachtens de voorwaarden van:
  • De senior gewaarborgde 'Faciliteitsovereenkomst' (zoals gewijzigd van tijd tot tijd) aangegaan door en tussen de Vennootschap en bepaalde fondsen en rekeningen beheerd of geadviseerd door Highbridge Capital Management LLC en bepaalde fondsen beheerd of geadviseerd door Whitebox Advisors LLC, krachtens dewelke een hoofdsom van EUR 29.800.000,00 (met dien verstande dat bepaalde bijkomende bedragen beschikbaar kunnen worden onder de leningsfaciliteit in buitengewone omstandigheden) (te verhogen met toepasselijke interest en aflossingsbedragen) kan worden vereffend in nieuwe aandelen van de Vennootschap (via een inbreng in natura van schuldvorderingen) tegen een uitgifteprijs gelijk aan 90% van het hoogste van (x) de volumegewogen gemiddelde handelsprijs van de aandelen van de Vennootschap op de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop de kennisgeving van de desbetreffende inbreng in natura werd ontvangen door de Vennootschap, en (y) EUR 0,90 per aandeel (d.w.z. een bodemprijs die 20% hoger is dan de prijs waartegen aandelen werden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging door de aanbieding van nieuwe aandelen (met extralegale voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders) die werd voltooid op 2 december 2022 (EUR 0,75 per aandeel)) (onder voorbehoud van bepaalde aanpassingen);
  • De resterende uitstaande Bestaande Converteerbare Obligaties krachtens dewelke een resterende hoofdsom van EUR 15.055.200,00 (die van tijd tot tijd kan worden verhoogd krachtens de betaling van interest in natura) kan worden geconverteerd in nieuwe aandelen tegen een conversieprijs van EUR 12,8913 per aandeel (onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen); en
  • De resterende uitstaande Nieuwe Converteerbare Obligaties krachtens dewelke een resterende hoofdsom van EUR 92.070.000,00 (te verhogen met toepasselijke interesten) kan worden geconverteerd in nieuwe aandelen tegen een conversieprijs van EUR 1,125 per aandeel (d.w.z. een bodemprijs die 50% hoger is dan de prijs waartegen aandelen werden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging door de aanbieding van nieuwe aandelen (met extralegale voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders) die werd voltooid op 2 december 2022 (EUR 0,75 per aandeel)) (onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen).

Krachtens de Belgische Wet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de effecten gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

Tenzij verdere updates op een ad hoc-basis vereist zijn krachtens de toepasselijke wetgeving of anderzins, zal de Vennootschap in de toekomst aan het einde van elke maand een persbericht uitgeven met een update over verdere conversies en uitstaande stemrechtverlenende effecten (indien zich in de betrokken maand wijzigingen hebben voorgedaan).

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail    rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm       +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_, Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis. Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, direct of indirect, in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn. Personen die dit persbericht lezen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schending van dergelijke beperkingen door enig persoon. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Biocartis worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht, die de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap weerspiegelen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen zoals de bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de sector waarin de Vennootschap actief is. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen het resultaat en de financiële gevolgen van de hierin beschreven plannen en gebeurtenissen negatief beïnvloeden. Een groot aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, concurrentie en technologie, kunnen ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Bovendien, zelfs als de werkelijke resultaten of ontwikkelingen in overeenstemming zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, zijn deze resultaten of ontwikkelingen mogelijk niet indicatief voor resultaten of ontwikkelingen in toekomstige perioden. Er worden geen verklaringen en waarborgen gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of billijkheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bekend te maken als gevolg van wijzigingen in de verwachtingen of wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien de wet- of regelgeving dit uitdrukkelijk vereist. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch een van haar dochterondernemingen of functionarissen of werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het daadwerkelijk plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U dient niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend gelden op de datum van dit persbericht.