Split av aktier i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm den 26 februari 2008

Split av aktier i Eolus Vind AB (publ)

På årsstämma i Hässleholm den 19 januari 2008 beslutades om split 100:1 av   
bolagets aktier.                                

Splitten har registrerats hos Bolagsverket och kommer att genomföras av VPC med
avstämningsdatum måndag den 3 mars 2008.                    

Den som är registrerad i aktieboken på avstämningsdagen kommer att tilldelas  
ytterligare 99 aktier för varje innehavd aktie i Eolus Vind AB. Tilldelning sker
av samma slag (A- respektive B-aktier) som det tidigare innehavet.       

Genom splitten ökar antalet aktier i bolaget med 100 gånger. Efter splitten   
kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 18 114 400 fördelat på 1 028 500 
A-aktier och 17 085 900 B- aktier.                       

Genom splitten minskar aktiens kvotvärde från 100 kr till 1 kr.

De nya aktierna bokförs av VPC på respektive ägares konto den 4 mars.

Nästa handelstillfälle på Alternativa aktiemarknaden inleds onsdagen den 5 mars,
då aktien alltså handlas efter split. Justerat för effekt av split uppgick det 
fastställda transaktionspriset till 32 kr vid den senaste handelsperioden.   

Från och med den 5 mars kommer en handelspost att uppgå till 200 aktier vid   
handel på Alternativa aktiemarknaden.                      

Frågor med anledning av detta meddelande besvaras av ekonomichef Per Witalisson 
på tel 0451 - 491 52.                              

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Sedan  
starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 160 vindkraftverk av de 
ca 900 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för     
närvarande 22 vindkraftverk med en installerad effekt på 20 MW och en beräknad 
årlig produktion på drygt 40 GWh miljövänlig el. För innevarande år beräknas  
omsättningen att uppgå till ca 446 Mkr med ett resultat efter finansiella poster
på ca 40 Mkr.                                  

Eolus har för närvarande 27 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, 
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Falkenberg, Falun och Motala. Se  
vår hemsida, www.eolusvind.com.                         

Eolus Vind AB har ca 1 100 aktieägare.

Attachments

080226 split av eolusaktien.pdf