Havsbaserad vindkraft kan ge hela Blekinge ren lokalt producerad elenergi

Hässleholm, SWEDEN


PRESSRELEASE 2009-02-03

Havsbaserad vindkraft kan ge hela             
     Blekinge ren lokalt producerad elenergi     
Blekinge kan få Sveriges största havsbaserade vindkraftpark

Havet utanför Blekinges kust kan bli platsen för en rejäl industriinvestering  
inom vindkraft med en elproduktion motsvarande ett av landets kärnkraftverk.  

Vindkraftsföretaget Blekinge Offshore AB har långt framskridna planer på en stor
vindkraftspark i havet söder om Karlshamn och öster om Hanö.          

Blekinge Offshore AB ägs till 60% av Eolus Vind AB (publ) och 40% av Vingkraft 
AB                                       

- Väldigt mycket talar för just den här platsen; som befintliga infrastrukturer 
på land, vattendjup, ambitioner i regionen, säger Bengt Simmingsköld, VD på   
Eolus Vind.                                   

Arbetet med att förankra och undersöka förutsättningarna har pågått sedan en tid
och företaget är i full gång med projektering. Vi kan idag inte säga hur många 
verk det totalt blir men målet är att utnyttja den stora kapacitet som finns i 
elinfrastrukturen på land och det havsområde som är rimligt att bebygga bl.a.  
med tanke på vattendjup. Vindkraftverk som testas i havsmiljö i dag har en   
effekt på upp mot 5 MW och kan i bra förhållande producera hushållsel till ca  
2500-3000 hushåll per verk. I hushållsel inräknas all el förutom uppvärmning.  

Totalt kan investeringen handla om tiotals miljarder kronor.

- Men där är vi inte ännu, även om vi har de ambitionerna på sikt. Vi har under 
det senaste halvåret arbetat med en bred förankringsprocess, säger Anders    
Nilsson, på Vingkraft AB. Vi har träffat samtliga fem kommunstyrelseordförande i
Blekinges kommuner och fått starkt stöd för att gå vidare med att låta berörda 
myndigheter titta på lämpligheten att bygga vindkraftverk i det aktuella    
området.                                    

I linje med statens ambitioner

På nationell nivå finns sedan halvårsskiftet en tydlig ambition om att stötta  
och utveckla vindkraften i allmänhet och den havsbaserade vindkraften i     
synnerhet. Riksdagens mål till 2015 är att 10 TWh av energiförsörjningen skall 
komma från vindkraft. Energimyndigheten har uttalat att man vill att målet för 
vinkraftsproducerad el höjs till ca 30 TWh till år 2020. I dag har landet mellan
900 och 1000 vindkraftverk som totalt producerar ca 2,0 TWh. De flesta av verken
är små i förhållande till de som byggs nu.                   

Vindkraftparken Lillgrund i Öresund är Sveriges hittills största satsning på  
vindkraft i havet. Parken beräknas producera 0,33 TWh el per år, vilket     
motsvarar hushållsel till ca 60 000 hem.                    

Riksdag och regering har också varit tydliga med behovet av att snabba upp de  
långa handläggningsplanerna som finns för vindkraft runt om i landet. Förslag på
hur presenterades före jul och är nu ute på remiss hos berörda myndigheter.   

Utöver att den producerade vindkraftselen, beräknad till runt 5 TWh, skall räcka
till de 2,2 TWh el som totalt förbrukas i länet hoppas vi och arbetar för att  
projektet skall ge många andra positiva synergier i Blekinge.          

I nuläget är vindkraft till havs olönsam. Det behövs någon typ av stöd som i ex 
England, Tyskland eller Danmark.                        

Blekinge Offshore består i nuläget av Eolus Vind som bygger landbaserad     
vindkraft över hela landet samt Blekingeföretaget Vingkraft. Framöver kommer  
fler företag inbjudas att deltaga i projektet.                 

För mer information:

Bengt Simmingsköld, Eolus Vind, 0451-491 51, www.eolusvind.se

Anders Nilsson, Vingkraft AB, 0733 27 77 96

Attachments

090203 pressmeddelande blekinge offshore.pdf