Eolus Vind AB (publ) listas på First North

Hässleholm, SWEDEN


Pressmeddelande den 19 maj 2009

Eolus Vind AB (publ) listas på First North

Eolus Vind AB (publ) har godkänts för handel med bolagets B-aktie på NASDAQ OMX 
First North. Första dag för handel blir torsdagen den 28 maj 2009.       

Noteringen innebär att handeln i B-aktien flyttas från Alternativa       
aktiemarknaden till Nasdaq OMX First North. Aktien kommer att handlas under   
kortnamnet EOLU B med ISIN-kod SE0002109330. Bolagets aktieägare behöver inte  
vidta några åtgärder i samband med listningen. Någon emission av nya aktier sker
inte i samband med listningen.                         

En bolagsbeskrivning inför listningen finns nu tillgänglig på Eolus hemsida   
www.eolusvind.com                                

Eolus har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till Certified Adviser.

”Eolus har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt med god lönsamhet. 
Listningen på NASDAQ OMX First North utgör en milstolpe, både för oss och för  
den växande vindkraftsbranschen. Listningen genomförs för att ytterligare stärka
varumärket och Eolus position bland kunder, medarbetare, investerare och media. 
Dessutom bedömer vi att listningen kommer att underlätta kapitalanskaffning för 
den expanderande verksamheten” säger Bengt Simmingsköld, VD och koncernchef för 
Eolus.                                     

För ytterligare information kontakta:                      
Bengt Simmingsköld, VD, telefon 0451 - 491 51, 0708 - 66 83 87, e-post     
bengt.simmingskold@eolusvind.com eller Per Witalisson, Vice VD, telefon 0451 - 
491 52, 0702 - 65 16 15, e-post per.witalisson@eolusvind.com          

Kort om Eolus                                  
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller 
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och   
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 200  
vindkraftverk av de ca 1 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och 
förvaltar för närvarande 19 vindkraftverk med en installerad effekt på 18 MW och
en beräknad årlig produktion på ca 41 GWh miljövänlig el.            

Nettoomsättningen för det brutna räkenskapsåret 2007/2008 uppgick till 440 Mkr 
med ett resultat efter finansiella poster på 70 Mkr. Enligt prognosen för    
räkenskapsåret 2008/2009 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 725 Mkr  
med ett resultat efter finansiella poster på ca 65 Mkr. Eolus arbetar med en  
projektportfölj omfattande mer än 1 000 landbaserade vindkraftverk med en effekt
på 2-3 MW vardera. Av dessa har drygt 150 bygglov och beräknas kunna uppföras  
inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW   
vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr.         

Eolus har för närvarande drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i    
Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och  
Motala.                                     

Eolus Vind AB har ca 1 300 aktieägare. Eolus B-aktie kommer att handlas på   
Nasdaq OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser från
och med den 28 maj 2009.                            

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com I anslutning till  
noteringen kommer en ny hemsida att lanseras.