Bokslutskommuniké 1 september 2008 - 31 augusti 2009

Hässleholm, SWEDEN


Hela verksamhetsåret, 1 september 2008 - 31 augusti 2009

 Nettoomsättningen ökade med 66 procent och uppgick till 731 Mkr (440).

 Rörelseresultatet uppgick till 65,1 Mkr (65,2). Resultat efter finansiella
poster uppgick till 71,0 Mkr (69,9). Resultat efter skatt uppgick till 50,8 Mkr
(51,9), vilket motsvarar 2,81 kronor (2,91) per aktie. 

 Under verksamhetsåret etablerades 29 vindkraftverk (26) med en total effekt
på 48,2 MW (32,0). 

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 39,7 GWh (45,3) med
en genomsnittlig intäkt på 77 öre / kWh (71). 

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk minskade med 0,2 MW
netto genom avyttring av andelar i tre verk och nyinvestering i ett verk. 

Verksamhetsårets fjärde kvartal, 1 juni 2009 - 31 augusti 2009

 Nettoomsättningen ökade kraftigt och uppgick till 296 Mkr (12). Under
jämförelseårets 4:e kvartal etablerades endast två vindkraftverk, vilka båda
dessutom behölls som egna investeringar och därmed inte ingick i
nettoomsättningen. 

 Rörelseresultatet uppgick till 25,5 Mkr (0,9). Resultat efter finansiella
poster uppgick till 28,3 Mkr (9,3). Resultat efter skatt uppgick till 20,0 Mkr
(8,3), vilket motsvarar 1,11 kronor (0,45) per aktie. 

 Under perioden etablerades 10 vindkraftverk (2) med en total effekt på 18,8
MW (1,6). Av de etablerade verken har ett 2,0 MW Enercon E82 verk behållits,
medan övriga avyttrats till externa kunder. 

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 7,9 GWh (8,5) med
en genomsnittlig intäkt på 73 öre / kWh (73). 

 Förvärv av ytterligare 10 % av aktierna i Blekinge Offshore AB har gjorts.
Bolaget bedriver projektering avseende ett havsbaserat projekt utanför
Blekinges kust. 

Prognos för verksamhetsåret 1 september 2009 - 31 augusti 2010
För verksamhetsåret 1 september 2009 - 31 augusti 2010 bedöms 54 verk med en
total effekt på 97,5 MW att kunna etableras och resultatavräknas. Styrelsen
planerar för att 9 av verken skall behållas för eget ägande och förvaltning och
att resterande 45 avyttras till externa kunder. Av det totala antalet verk har
leveranskontrakt tecknats med tillverkare avseende 38 verk, medan förhandlingar
pågår med leverantörer avseende de återstående 16 verken. Baserat på
ovanstående antaganden och nuvarande marknadsförutsättningar bedömer styrelsen
att koncernens omsättning kommer att uppgå till ca 1 400 Mkr med ett beräknat
resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. 

Resultat i korthet
                   Jun-Aug Jun-Aug  Helår  Helår
                     2009   2008  08/09  07/08
Nettoomsättning, Mkr          296,1   12,1  731,0  439,9 
Rörelseresultat, Mkr           25,5   0,9   65,1  65,2 
Resultat efter finansiella poster, Mkr  28,3   9,3   71,0  69,9 
Resultat efter skatt, Mkr        20,0   8,3   50,8  51,9 
Resultat per aktie, kronor        1,11   0,45   2,81  2,91 
Under perioden etablerade verk, antal   10    2    29   26 
Under perioden etablerade verk, MW    18,8   1,6   48,2  32,0 
Nettoförändring egna verk, MW      +2,0   +1,6   -0,2   0,4 
Elproduktion, GWh             7,9   8,5   39,7  45,3

Attachments

bokslutskommunike eolus 090831.pdf