Eolus Vinds miljötillstånd för 24 vindkraftverk på Tolvmanstegen i Strömstads kommun vinner laga kraft genom att Högsta domstolen inte meddelar prövningstillstånd

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm den 6 november 2009

I september 2007 beviljade Miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken för 24
vindkraftverk på Tolvmanstegen i Strömstads kommun. Domen överklagades till
Miljööverdomstolen som fastställde miljödomstolens beslut i juni 2009. Högsta
domstolen har beslutat att inte bevilja motparterna prövningstillstånd, vilket
innebär att miljötillståndet fastställs enligt Miljödomstolens beslut. 

Etableringsområdet ligger i den sydöstra delen av Strömstads kommun och är
utpekat som riksintresse för vindbruk. Området har bra vind och i övrigt goda
förutsättningar för vindkraft. 

Vindkraftprojektet ägs till 2/3 av Eolus Vind AB och 1/3 av Rabbalshede Kraft
AB. 

”Området har goda vindförhållanden och även i övrigt goda förutsättningar för
vindkraft. De 24 vindkraftverken beräknas producera ca 120 GWh/år, vilket
motsvarar hushållsel till ca 60 000 personer säger Bengt Simmingsköld, VD för
Eolus Vind.” 

Frågor angående projektet besvaras av Anna Gunnarsson, tel 0451 - 491 53, 0732
- 18 66 68. 
Frågor om Eolus besvaras av vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, 0702 -
65 16 15. Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 22 vindkraftverk med
en installerad effekt på 23 MW och en beräknad årlig produktion på ca 53 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för det brutna räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande mer än 1 000 landbaserade vindkraftverk med en
effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400
MW kunna etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett
nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35
Mkr. 

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala. 

Eolus Vind AB har ca 1 700 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

091106 pressmeddelande tolvmanstegen.pdf