Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, SWEDEN


Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till
årsstämma lördagen den 16 januari 2010 kl 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med
adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen). 

Deltagande
Den aktieägare som önskar deltaga på stämman skall:
- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden
AB gör per den 11 januari 2010 samt 
- dels ha anmält sig hos bolaget senast den 13 januari 2010. Vid anmälan skall
uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress och
aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. 
- Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att
äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av
Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god
tid före den 11 januari 2010, då sådan registrering måste vara verkställd för
att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda
datum. 

Anmälan till stämman görs till:
Eolus Vind AB, Box 95, 281 21  HÄSSLEHOLM
Tel; 0451 - 491 50
Fax; 0451 - 491 40
E-post; info@eolusvind.com

Förslag till dagordning 

1. 	Val av ordförande på stämman 
2. 	Upprättande och godkännande av röstlängd
3. 	Godkännande av dagordningen 
4. 	Val av protokollförare på stämman 
5. 	Val av justeringsmän 
6. 	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	VD:s presentation av föregående års verksamhet samt framtidsutsikter
8. 	Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
9. 	Beslut 
	a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
         koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
	b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
         balansräkningen
	c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 
10. 	Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11.	Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12.	Beslut om inrättande av valberedning inför nästa års stämma
13.	Övriga ärenden
14.	Stämmans avslutande


Beslutsförslag

Punkt 10 - Arvoden
Föreslås att styrelsearvode utgår till ej anställda ledamöter och suppleanter
med ett fast arvode om 150 000 kr till styrelsens ordförande, 75 000 kr till
övriga ledamöter samt 37 500 kr till styrelsesuppleanter. Styrelsen föreslår
att marknadsmässigt arvode skall utgå till revisor enligt skälig
kostnadsräkning. 

Punkt 12 - Beslut om inrättande av valberedning inför nästa års stämma
Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning bestående av en
ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte
styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att
kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning
över registrerade aktieägare per den 31 maj varje år. Den aktieägare som inte
är registrerad hos Euroclear, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla
detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens
ordförande skall snarast efter utgången av maj månad sammankalla de tre
röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de tre
ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall
offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex
månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till
valberedningens ledamöter. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen
sker därefter skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet
därmed. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman,
styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. 


Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008-09-01 -
2009-08-31 samt fullständiga förslag till beslut enligt punkt 10, 11 och 12
hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med torsdagen
den 31 december 2009. Beslutsförslagen kommer även att publiceras på bolagets
hemsida senast samma dag. 

Årsredovisning finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida
www.eolusvind.com eller kan beställas på telefon 0451 - 491 50. 


Hässleholm i december 2009
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 24 vindkraftverk med
en installerad effekt på 27 MW och en beräknad årlig produktion på ca 64 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna
etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt
2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr. 

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala. 

Eolus Vind AB har ca 1 750 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett vindkraftseminarium med start kl
09.00. Se Eolus hemsida www.eolusvind.com för program.

Attachments

pressmeddelande - kallelse arsstamma eolus vind ab 2010-01-16.pdf