Kommuniké från årsstämma i Eolus Vind AB (publ) i Hässleholm den 16 januari 2010

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm den 16 januari 2010

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 16 januari 2010 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
2008/2009. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen
utdelning ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2008/2009. 

Tomas Björklund nyvaldes som styrelseledamot som ersättare för Maria Sandstedt
som hade avböjt omval. I övrigt omvaldes styrelseledamöterna Fredrik Daveby,
Natsue Ellesson, Bengt Johansson, Göran Sidén, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran
Stennert och Ingvar Svantesson. 

Styrelsesuppleanterna Tage Kjällbring, Sven-Arne Persson och Börje Svensson
hade avböjt omval som styrelsesuppleanter. Charlotte Arvidsson nyvaldes som
styrelsesuppleant. 

Tomas Björklund är född 1959 och har en lång erfarenhet från finansmarknaden,
bland annat som grundare till Matteus Fondkommission. Tomas är bland annat
styrelseledamot i Lappland Goldminers AB och RW Capital AB, vars aktier handlas
på First North respektive Aktietorget. 

Charlotte Arvidsson är född 1967 och är VD och koncernchef för
Motortransportgruppen. 

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i
kallelsen. 

Stämman beslutade att inrätta en valberedning i enlighet med förslaget i
kallelsen. Valberedningen skall bestå av en ledamot representerande envar av de
tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. Namnen på de tre
ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall
offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex
månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till
dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift skall vara att inför
årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas
av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande,
ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och
revisorsarvoden. 

På konstituerande styrelsemöte efter årsstämman omvaldes Hans-Göran Stennert
till styrelsens ordförande. 

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftseminarium med 400
deltagare. Presentationer från seminariet kommer att finnas tillgängliga på
Eolus hemsida www.eolusvind.com för nedladdning. 


Styrelsen

Eolus Vind AB (publ)


Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av vice VD Per Witalisson, tel
0451 - 491 52, mobil 0702 - 651 615. 


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 24 vindkraftverk med
en installerad effekt på 27 MW och en beräknad årlig produktion på ca 64 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna
etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt
2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr. 

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala. 

Eolus Vind AB har ca 2 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

100116 kommunike fran arsstamma - eolus vind ab.pdf