Delårsrapport 1 september 2009 - 28 februari 2010

Hässleholm, SWEDEN


Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2009 - 28 februari 2010

 Nettoomsättningen minskade med 36 % och uppgick till 228,6 Mkr (355,0).
Minskningen beror främst på att en stor andel nyetablerade verk behållits som
egna investeringar, uppgående till 106,4 Mkr. 

 Rörelseresultatet uppgick till 28,9 Mkr (36,1). Resultat efter finansiella
poster uppgick till 21,4 Mkr (39,2). Resultat efter skatt uppgick till 18,8 Mkr
(28,2), vilket motsvarar 0,85 kronor (1,56) per aktie. 

 Under kvartalet etablerades och resultatavräknades 10 vindkraftverk (15) med
en total effekt på 18,8 MW (26,2). 

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 16,3 GWh (9,1) med
en genomsnittlig intäkt på 92 öre/kWh (74). 

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 5,8 MW
(-1,2) genom investering i fyra nya vindkraftverk och avyttring av två
begagnade verk. 

 Den företrädesemission som genomfördes under november och december tillförde
moderbolaget 158,5 Mkr före emissionskostnader. Teckningsgraden uppgick till
202 %. 


Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2009 - 28 februari 2010

 Nettoomsättningen ökade med 23 % och uppgick till 464,2 Mkr (377,8).

 Rörelseresultatet uppgick till 53,5 Mkr (36,2). Resultat efter finansiella
poster uppgick till 47,8 Mkr (42,6). Resultat efter skatt uppgick till 38,6 Mkr
(30,7), vilket motsvarar 1,92 kronor (1,70) per aktie. 

 Under första halvåret etablerades 20 vindkraftverk (16) med en total effekt
på 34,0 MW (27,0). 

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 30,9 GWh (23,6)
med en genomsnittlig intäkt på 83 öre / kWh (74). 

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 8,6 MW
genom investering i sex vindkraftverk och avyttring av två begagnade verk. Resultat i korthet
                 Q2    Q2   Q1-Q2   Q1-Q2   Helår 
              2009/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2008/2009 
Nettoomsättning, Mkr      228,6   355,0   464,2   377,8   731,0 
Rörelseresultat, Mkr      28,9   36,1   53,5   36,2    65,1 
Res e fin poster, Mkr      21,4   39,2   47,8   42,6    71,0 
Resultat efer skatt, Mkr    18,8   28,2   38,6   30,7    50,8 
Resultat per aktier, kr     0,85   1,56   1,92   1,70    2,81 
Under perioden etabl verk, antal 10    15    20    16     29 
Under perioden etabl verk, MW  18,8   26,2   34,0   27,0    48,2 
Nettoförändring egna verk, MW  5,8   -1,2    8,6   -2,2    -0,2 
Elproduktion, GWh        16,3    9,1   30,9   23,6    39,7


Se bifogad fil för fullständig rapport.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, Vice VD och ekonomichef
Telefon 0451 - 491 52, 0702 - 65 16 15
E-post: per.witalisson@eolusvind.com

Attachments

delarsrapport eolus 100228.pdf