Delårsrapport 1 mars 2010 - 31 maj 2010

Hässleholm, SWEDEN


Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2010 - 31 maj 2010

 Nettoomsättningen ökade mycket kraftigt och uppgick till 394,5 Mkr (57,1).

 Rörelseresultatet uppgick till 37,6 Mkr (3,4). Resultat efter finansiella
poster uppgick till 32,9 Mkr (0,1). Resultat efter skatt uppgick till 24,1 Mkr
(0,1), vilket motsvarar 1,07 kronor (0,00) per aktie. 

 Under kvartalet etablerades och färdigställdes 17 vindkraftverk (3) med en
total effekt på 29,5 MW (2,4). 

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 19,1 GWh (8,2) med
en genomsnittlig intäkt på 83 öre/kWh (88). 

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,3 MW (0)
genom investering i ett nytt vindkraftverk. 

 På grund av leveransförseningar finns viss risk att det inte kommer att vara
möjligt att fullt ut nå målet att resultatavräkna 54 verk under innevarande
räkenskapsår. Samtliga de aktuella verken är under uppförande. Om något eller
några av dessa verk inte skulle kunna resultatavräknas under fjärde kvartalet
och därmed förskjutas till första kvartalet 2010/2011, skulle det innebära att
nettoomsättningen blir lägre än 1 400 Mkr. Även med beaktande av effekter från
eventuella leveransförseningar, bedömer styrelsen att prognosen om ett resultat
efter finansiella poster på ca 90 Mkr kommer att överträffas med marginal. 


Verksamhetsårets första nio månader, 1 september 2009 - 31 maj 2010

 Nettoomsättningen ökade med 97 % och uppgick till 858,7 Mkr (434,9).

 Rörelseresultatet uppgick till 91,1 Mkr (39,6). Resultat efter finansiella
poster uppgick till 80,7 Mkr (42,7). Resultat efter skatt uppgick till 62,7 Mkr
(30,8), vilket motsvarar 2,99 kronor (1,70) per aktie. 

 Under niomånadersperioden etablerades 37 vindkraftverk (19) med en total
effekt på 63,5 MW (29,4). 

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 50,0 GWh (31,8)
med en genomsnittlig intäkt på 83 öre / kWh (78). 

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 10,9 MW
genom investering i sju vindkraftverk och avyttring av två begagnade verk.


Resultat i korthet
                 Q3    Q3   Q1-Q3   Q1-Q3   Helår 
                2010   2009 2009/2010 2008/2009 2008/2009 
Nettoomsättning, Mkr      394,5   57,1   858,7   434,9   731,0 
Rörelseresultat, Mkr      37,6    3,4   91,1   39,6    65,1 
Res e fin poster, Mkr      32,9    0,1   80,7   42,7    71,0 
Resultat efer skatt, Mkr    24,1    0,1   62,7   30,8    50,8 
Resultat per aktier, kr     1,07   0,00   2,99   1,70    2,81 
Under perioden etabl verk, antal 17     3    37    19     29 
Under perioden etabl verk, MW  29,5    2,4   63,5   29,4    48,2 
Nettoförändring egna verk, MW  2,3    0,0   10,9   -2,2    -0,2 
Elproduktion, GWh        19,1    8,2   50,0   31,8    39,7


Se bifogad fil för fullständig rapport.

Attachments

delarsrapport eolus 100531.pdf