Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Hässleholm, SWEDEN


Valberedningen består av följande ledamöter:

Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB
Olof Stenhammar, utsedd av Bengt Johansson
Per Ludvigsson, utsedd av Hans-Göran Stennert
Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson

Enligt beslut på årsstämman den 16 januari 2010 skall valberedningen bestå av
en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte
styrelseordföranden. Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Eolus
styrelseordförande Hans-Göran Stennert på grundval av bolagets, av Euroclear
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2010
kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en
föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har
valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 32 % av rösterna i
valberedningen. 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2011 framlägga förslag avseende
antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman styrelsearvode, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt i förekommande
fall revisorer och revisorsarvoden. 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till
Hans-Göran Stennert, telefon 0706 - 06 62 62 eller e-post hgst@eolusvind.com.
Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta
skriftligen genom brev till: 

Valberedningen, Eolus Vind AB, Box 95, 281 21  HÄSSLEHOLM


Eolus Vind AB (publ)


Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande, telefon 0706 - 06 62 62
Per Witalisson, Vice VD, telefon 0451-491 52
 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 230 vindkraftverk av de ca 1 400 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 25 vindkraftverk med
en installerad effekt på 31 MW och en beräknad årlig produktion på ca 73 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna
etableras under innevarande och efterföljande två räkenskapsår. Marknadsvärdet
för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till
ca 35 Mkr. 

Eolus har för närvarande 38 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och
Sundsvall. 

Eolus Vind AB har ca 2 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

100712 pressmeddelande valberedning - eolus vind ab.pdf