Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2010 - 30 november 2010

Högsta kvartalsresultatet i Eolus historia

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2011-01-27 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

Verksamhetsårets första kvartal, 1 september 2010 – 30 november 2010
 

- Nettoomsättningen ökade med 121 % och uppgick till 519,6 Mkr (235,6).

- Rörelseresultatet uppgick till 62,7 Mkr (24,6). Resultat efter finansiella poster uppgick till 61,0 Mkr (26,4). Resultat efter skatt uppgick till 45,2 Mkr (19,8), vilket motsvarar 2,00 kronor (1,09) per aktie.

- Under kvartalet etablerades 16 vindkraftverk (10) med en total effekt på 32,0 MW (15,2).

- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 23,2 GWh (14,6) med en genomsnittlig intäkt på 86 öre/kWh (73).

- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,0 MW (2,8) genom investering i ett vindkraftverk.

- Gustaf Ekberg tillträdde tjänsten som verkställande direktör den 28 oktober 2010.

- Besked från Försvarsmakten att de inte avser att gå vidare med överklaganden av givna bygglov inom stoppområdena möjliggör konstruktiv dialog kring ytterligare projekt.

- Styrelsen lämnar ny prognos för räkenskapsåret 2010/2011 innebärande etablering av cirka 55 verk med en total effekt på ungefär 110 MW. 5 verk avses att behållas för eget ägande. Styrelsen bedömer baserat på detta att omsättningen för räkenskapsåret kommer att överstiga 1 600 Mkr med ett resultat efter finansiella poster överstigande 140 Mkr.

- Ny målsättning att notera Eolus på Stockholmsbörsens huvudlista senast i augusti 2012.

  

 Resultat i korthet   Q1 Q1 Helår Helår
            2010 2009 2009/2010 2008/2009
Nettoomsättning, Mkr   519,6 235,6 1 408,8 731,0
Rörelseresultat, Mkr   62,7         24,6             143,1               65,1
Resultat efter finansiella poster, Mkr   61,0 26,4 130,2 71,0
Resultat efter skatt, Mkr   45,2 19,8 99,0 50,8
Resultat per aktie, kronor   2,00 1,09 4,63 2,81
Under perioden etablerade verk, antal   16 10 54 29
Under perioden etablerade verk, MW   32,0 15,2 96,6 48,2
Nettoförändring egna verk, MW   2,0 2,8 13,7 -0,2
Elproduktion, GWh   23,2 14,6 66,7 39,7

 

 Hässleholm den 27 januari 2011

 

Eolus Vind AB (publ)

 

Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2011 kl 08.30.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gustaf Ekberg, VD, tel 0705 - 54 00 46 eller
Per Witalisson, Vice VD, tel 0702 - 65 16 15

 

Om Eolus Vind
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av mer än 270 vindkraftverk av de ca 1 700 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el.


Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår.

Eolus Vind AB har ca 2 400 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

 

 


Attachments

Delarsrapport Eolus 101130.pdf