Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2010 - 28 februari 2011

Fortsatt expansion

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2011-04-28 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2010 – 28 februari 2011
 

 • Nettoomsättningen ökade med 68 % och uppgick till 383,2 Mkr (228,6).
 •  
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,6 Mkr (28,9). Resultat efter finansiella poster uppgick till 39,0 Mkr (21,4). Resultat efter skatt uppgick till 29,0 Mkr (18,8), vilket motsvarar 1,28 kronor (0,85) per aktie.
   
 • Under kvartalet etablerades 11 vindkraftverk (10) med en total effekt på 22,0 MW (18,8).
   
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 25,3 GWh (16,3) med en genomsnittlig intäkt på 88 öre/kWh (92).
   
 • Inga investeringar i egna vindkraftverk gjordes under kvartalet.
 •  
 • Dotterbolaget Blekinge Offshore AB lämnade in ansökan om miljötillstånd avseende projektet Blekinge Offshore den 6 december 2010. Samma dag förvärvade VindIn 5 % av aktierna i Blekinge Offshore AB från Eolus.
 •  
 • Per Witalisson utsågs till VD för dotterbolaget Ekovind AB från och med den 1 januari 2011.
 •  
 • Årsstämma hölls i Hässleholm lördagen den 29 januari 2011. I anslutning till årsstämman anordnades ett välbesökt vindkraftseminarium.
 •  
 • I februari förvärvade Eolus Rabbalshede Krafts andel av projektet Tolvmanstegen i Strömstad kommun. Efter periodens utgång har Eolus upphandlat 22 vindkraftverk till parken. Byggnation av vägar och elanslutning har påbörjats. De första verken kommer att etableras under hösten 2011.
 •  
 • Nytt dotterbolag bildat för projekteringsverksamhet i Lettland.

 

Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2010 – 28 februari 2011
 

 • Nettoomsättningen ökade med 94 % och uppgick till 902,8 Mkr (464,2).
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 104,4 Mkr (53,5). Resultat efter finansiella poster uppgick till 100,0 Mkr (47,8). Resultat efter skatt uppgick till 74,2 Mkr (38,6), vilket motsvarar 3,28 kronor (1,92) per aktie.
   
 • Under första halvåret etablerades 27 vindkraftverk (20) med en total effekt på 54,0 MW (34,0).
   
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 48,5 GWh (30,9) med en genomsnittlig intäkt på 87 öre/kWh (83).
   
 • Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,0 MW (8,6) genom investering i ett vindkraftverk.

 

Resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår
  2010-12-01- 2009-12-01- 2010-09-01- 2009-09-01- 2009/2010
                                                                         2011-02-28 2010-02-28 2011-02-28 2010-02-28  
Nettoomsättning, Mkr 383,2 228,6 902,8 464,2 1 408,8
Rörelseresultat, Mkr 41,6 28,9 104,4 53,5 143,1
Resultat efter finansiella poster, Mkr 39,0 21,4 100,0 47,8 130,2
Resultat efter skatt, Mkr 29,0 18,8 74,2 38,6 99,0
Resultat per aktie, kronor 1,28 0,85 3,28 1,92 4,63
Under perioden etablerade verk, antal 11 10 27 20 54
Under perioden etablerade verk, MW 22,0 18,8 54,0 34,0 96,6
Nettoförändring egna verk, MW 0,0 5,8 2,0 8,6 13,7
Elproduktion, GWh 25,3 16,3 48,5 30,9 66,7

 

 Hässleholm den 28 februari 2011

 

Eolus Vind AB (publ)

 

Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2011 kl 08.30.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gustaf Ekberg, VD, tel 0705 - 54 00 46 eller
Per Witalisson, Vice VD, tel 0702 - 65 16 15

 

Om Eolus Vind
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av mer än 290 vindkraftverk av de ca 1 750 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el.


Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår.

Eolus Vind AB har ca 2 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 


Attachments

Delarsrapport Eolus 110228.pdf