Eolus Vind AB förvärvar Svenska Vindbolaget AB

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2011-08-12 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Eolus Vind förvärvar Svenska Vindbolaget och stärker sin position som Sveriges ledande vindkraftprojektör. Svenska Vindbolaget är värderat till cirka 107 MSEK och tillför ytterligare 500 platser för vindkraftverk, varav drygt 50 med färdiga tillstånd, till Eolus projektportfölj. Byggnationen av den gemensamma projektportföljen förväntas i och med förvärvet kunna bedrivas effektivare och därmed till lägre kostnader samt även leda till en ökad etableringstakt. 

Eolus Vind AB har idag ingått ett förvärvsavtal med ägarna till samtliga aktier i Svenska Vindbolaget AB. Köpeskillingen skall utgöras av 2 264 000 nyemitterade aktier av serie B i Eolus Vind AB, motsvarande 9,09 procent av totalt antal utestående aktier efter nyemissionen och motsvarande 9,58 procent av antalet utestående B-aktier efter nyemissionen. Baserat på Eolus volymvägda genomsnittskurs under de senaste fem handelsdagarna, vilken uppgick till 47,20 SEK, värderas Svenska Vindbolaget till ca 107 MSEK. 

Förvärvet är villkorat av att extra bolagsstämma i Eolus beslutar om ovanstående apportemission. Stämman planeras äga rum den 31:e augusti 2011. Separat kallelse kommer att skickas ut. Styrelsen står enhälligt bakom förvärvet. Under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner nyemissionen beräknas tillträde till aktierna i Svenska Vindbolaget ske den 31 augusti 2011.

Utbyggnaden av svensk vindkraft har accelererat de senaste åren och tillväxten bedöms vara fortsatt hög under kommande år. Eolus har etablerat en stark position på vindkraftsmarknaden och affärsmodellen att uppföra vindkraftparker i egen regi för att därefter avyttra dem har varit framgångsrik. Ett av de strategiskt viktigaste områdena för att bibehålla en hög expansionstakt och god lönsamhet är att kontinuerligt utveckla och expandera projektportföljen. Möjligheterna att öka effektiviteten i verksamheten är på flera sätt beroende av vilken planeringshorisont som löpande kan upprätthållas, vilket i sin tur är en funktion av en välbalanserad projektportfölj. Eolus har noterat en successivt ökad konkurrens om attraktiva vindlägen från olika aktörer, samtidigt som skalfördelar i slutprojektering och uppförande av vindkraftparker pekar i en konsoliderande riktning av branschen. 

Genom förvärvet av Svenska Vindbolaget säkrar Eolus sin position som den största vindkraftprojektören i Sverige. Svenska Vindbolaget har systematiskt och med stor skicklighet byggt upp en stark projektportfölj, som i dagsläget omfattar drygt 500 platser för vindkraftverk, varav drygt 50 med färdiga tillstånd. I portföljen, som geografiskt kompletterar Eolus portfölj väl, märks särskilt den planerade vindparken Mullbergs i Bergs kommun omfattande 26 st 3 MW-verk eller 31 st 2 MW-verk. Vindmätningar har gjorts i Mullbergsprojektet med goda resultat och byggnation förväntas kunna inledas under nästa verksamhetsår. 

Tack vare Eolus långa erfarenhet av att etablera vindkraftverk bedömer såväl styrelsen i Eolus Vind som ägarna till Svenska Vindbolaget att utvecklingen av den gemensamma projektportföljen kommer att kunna bedrivas effektivare och därmed till lägre kostnad till följd av förvärvet. 

”Tillsammans blir vi Sveriges ledande vindaktör, oberoende av de stora energibolagen. Genom en gemensam mycket stark projektportfölj och organisation kan vi på ett synnerligen effektivt och lönsamt sätt bygga och driva vindkraftverk. På så sätt skapar vi ett mervärde till våra aktieägare samtidigt som vi bidrar med ett väsentligt tillskott av förnybar energi och därigenom till ett hållbart samhälle”, säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind AB.

”Från att ha konkurrerat om projekt och viss mån kunder, via samarbete i vissa projekt tas nu steget fullt ut i och med Eolus förvärv av vårt bolag. Med tanke på den samlade projektportfölj och kompetens som bolagen gemensamt besitter förväntar jag mig att realiserbarheten av enskilda projekt ökar i stor grad. Vi kommer lättare kunna infria de förväntningar våra markägare har på oss. Det är också roligt att ta detta tillfälle i akt att berätta att bolagens första gemensamma byggnation av ett projekt, utvecklat av Svenska Vindbolaget, startar nu efter semestern. Projektet är Vassmolösa på Kalmarslätten bestående av fem stycken Vestas V100 maskiner”, säger Hans-Christian Schulze, Svenska Vindbolagets VD.

Svenska Vindbolaget besitter särskilt god kompetens avseende projektering och elnätsanslutning och kommer därigenom utgöra en god förstärkning av Eolus organisation. Svenska Vindbolagets nuvarande VD, Hans-Christian Schulze, fortsätter som VD i Svenska Vindbolaget. Hans roll kommer bland annat innefatta koordinering mellan de båda bolagens projektportföljer. Hans-Christian Schulze kommer dessutom att ta plats i Eolus ledningsgrupp. 

Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare åt Eolus Vind AB vid förvärvet av Svenska Vindbolaget AB.

 

Eolus Vind AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta;

Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind AB, telefon 0705 – 54 00 46

Hans-Christian Schulze, VD Svenska Vindbolaget AB, telefon 0700 – 43 56 46

 

Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2011 kl 13.00.

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka 300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår. 

Eolus Vind AB har ca 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus och Svenska Vindbolaget, besök gärna www.eolusvind.com respektive www.svenskavindbolaget.se


Attachments