Presentationer på extra bolagsstämma samt uppgift om resultatavräknade vindkraftverk

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2011-08-31 12:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Som tidigare offentliggjorts kommer extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ) hållas i Hässleholm idag kl 13.00 med anledning av styrelsens förslag om apportemission. Eolus har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna till Svenska Vindbolaget AB. Aktieöverlåtelsen är villkorad av att den extra bolagsstämman i Eolus fattar beslut om att nyemittera aktier till fullbordande av förvärvet.

De presentationer som kommer att hållas på stämman bifogas detta pressmeddelande och kommer att finnas tillgängliga på Eolus webbplats www.eolusvind.com från och med kl 13.00.

På stämman kommer det tillkännages att Eolus kommer att resultatavräkna 50 verk under det räkenskapsår som slutar den 31 augusti 2011. I niomånadersrapporten bedömdes totalt 54 verk kunna resultatavräknas under räkenskapsåret innebärande en nettoomsättning på cirka 1 700 Mkr och ett resultat efter finansiella poster på cirka 160 Mkr. Prognosen baserades på att 19 verk skulle etableras under det fjärde kvartalet och att två av dessa skulle behållas för eget ägande.

Styrelsen kan nu konstatera att på grund av leveransförseningar kommer 15 verk att kunna resultatavräknas under det fjärde kvartalet. Av dessa kommer ett att behållas för eget ägande. Justeringen innebär att omsättningen för räkenskapsåret kommer att understiga den tidigare prognostiserade nivån. Styrelsen bedömer att prognosen om ett resultat efter finansiella poster om 160 Mkr ändock kommer att kunna infrias.

De återstående fyra verken har uppförts, men har ännu inte tagits i drift. Kundkontrakt har tecknats för dessa verk och de kommer att resultatavräknas under första kvartalet på det kommande räkenskapsåret som inleds den 1 september 2011.


Eolus Vind AB (publ)


För ytterligare information kontakta;

Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 – 54 00 46

Per Witalisson, Vice VD, telefon 0702 – 65 16 15

 

Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2011 kl 12.30.


Kort om Eolus

Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka 300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el.

 

Eolus Vind AB har ca 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 

 

 

 


Attachments