Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september - 30 november 2011

Fortsatt lönsamhet för Eolus Vind

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2012-01-26 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Verksamhetsårets första kvartal, 1 september – 30 november 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 424,6 Mkr (519,6).
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 36,7 Mkr (62,7). Resultat efter finansiella poster uppgick till 35,2 Mkr (61,0). Resultat efter skatt uppgick till 26,3 Mkr (45,2), vilket motsvarar 1,06 kronor (2,00) per aktie.
   
 • Under kvartalet etablerades 14 vindkraftverk (16) med en total effekt på 28,0 MW (32,0).
   
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 24,6 GWh (23,2) med en genomsnittlig intäkt på 71 öre/kWh (86).
   
 • Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 5,7 MW (2,0) genom investering i två nyuppförda vindkraftverk, samt i tre äldre vindkraftverk.
   
 • Samtliga verk i den första etappen av projektet Tolvmanstegen restes under kvartalet. Fyra verk har resultatavräknats och ingår i kvartalets resultat.
   
 • Efter kvartalets utgång har avtal tecknats med Siemens om leverans av sex vindkraftverk.
   
 • Årsstämma hålls i Hässleholm lördagen den 28 januari 2012. Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,00 kr (0,50) per aktie. Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter utökas med en, genom nyval av Thord Johansson.

 

Resultat i korthet Q1 Q1     Helår     Helår
  2011-09-01 2010-09-01     2010/2011     2009/2010
  2011-11-30 2010-11-30      
Nettoomsättning, Mkr     424,6     519,6 1 629,0     1 408,8
Rörelseresultat, Mkr     36,7     62,7    197,7     143,1
Resultat efter finansiella poster, Mkr     35,2     61,0    189,3     130,2
Resultat efter skatt, Mkr     26,3     45,2   139,9     99,0
Resultat per aktie, kronor     1,06     2,00     6,18     4,63
Under perioden etablerade verk, antal     14 16    50    54
Under perioden etablerade verk, MW     28,0     32,0    100,0    96,6
Nettoförändring egna verk, MW     5,7 2,0    4,8     13,7
Elproduktion, GWh 24,6     23,2    86,0    66,7

 

För ytterligare information kontakta:
Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 – 54 00 46
Per Witalisson, vice VD, telefon 0702 – 65 16 15

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 330 av de cirka
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments