Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2012-07-25 09:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Valberedningen består av följande ledamöter: 

Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB
Niclas Eriksson, utsedd av Bengt Johansson
Per Ludvigsson, utsedd av Hans-Göran Stennert
Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson 

Enligt beslut på årsstämman den 28 januari 2012 skall valberedningen bestå av en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2012 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 32 % av rösterna i valberedningen. 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2013 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt revisorer och revisorsarvoden. 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Hans-Göran Stennert, telefon 0706 – 06 62 62 eller e-post hgst@eolusvind.com. Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till: 

Valberedningen, Eolus Vind AB, Box 95, 281 21  HÄSSLEHOLM 

 

Eolus Vind AB (publ)
 

 

För ytterligare information kontakta:
Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande, telefon 0706 – 06 62 62
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010 – 199 88 10

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vind-kraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 370 av de cirka
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments