Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2012-12-27 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till årsstämma lördagen den 26 januari 2013 kl 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen).

 

Deltagande
Den aktieägare som önskar delta på stämman:

  • ska vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per den 21 januari 2013 samt
  • ska ha anmält sig hos bolaget senast den 21 januari 2013. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.
  • Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 januari 2013, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Anmälan till stämman görs i första hand via www.eolusvind.com alternativt per post till adress:
Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 STOCKHOLM eller per telefon 08 – 402 90 41.

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag och yttranden enligt punkterna 11-16 nedan, samt fullmaktsformulär, finns tillgängliga på bolagets kontor på Tredje Avenyen 3, Hässleholm och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.eolusvind.com från och med fredag den 28 december 2012.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 24 907 000 aktier fördelade på 1 285 625 A-aktier med en röst per aktie och 23 621 375 B-aktier med en tiondels röst per aktie. Antal röster uppgår totalt till 3 647 762,5.


Förslag till dagordning
1.       Stämman öppnas
2.       Val av ordförande på stämman
3.       Upprättande och godkännande av röstlängd
4.       Godkännande av dagordningen
5.       Val av protokollförare på stämman
6.       Val av justeringsmän
7.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8.       Anförande av verkställande direktören
9.       Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse

10.     Beslut
                 a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
                     koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
                 b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning samt
                     beslut om avstämningsdag, för det
                     fall stämman beslutar om vinstutdelning
                 c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 

11.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12.     Fastställande av arvoden till styrelseledamöter
13.     Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
14.     Förslag till ändring av bolagsordningen
15.     Val av revisor och fastställande av arvode till revisor
16.     Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
17.     Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de
          smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för
          registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
18.     Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
          bolagsordningen
19.     Stämmans avslutande
 

Beslutsförslag
Punkt 2: Valberedningen föreslår Eolus bolagsjurist Karl Olsson som ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 596 570 226 kronor, disponeras så att till aktieägare utdelas 1,00 kronor per aktie, totalt 24 907 000 kronor och att 571 663 226 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 30 januari 2013. För det fall årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske måndagen den 4 februari 2012. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Föreslagen utdelning anses vara försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen efter räkenskapsårets utgång. Vidare bedöms föreslagen vinstutdelning försvarlig med hänsyn till de krav som ställs på såväl moderbolagets som koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits ska uppgå till 7, vilket innebär en minskning med en ledamot. Inga suppleanter skall utses.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen utgår med 1 000 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Eolus Vind AB, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Punkt 13: Valberedningen förslår omval av Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld samt Hans-Göran Stennert. Nyval föreslås av Jan Bengtsson och Niclas Eriksson som styrelseledamöter. Hans-Göran Stennert föreslås för omval som styrelseordförande.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras genom att:

  • att § 8 i bolagsordningen ges följande lydelse: ”En eller två revisorer med högst två suppleanter väljs på årsstämma. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.”
  • att § 11 p. 4 i bolagsordningen ges följande lydelse: ”val av två justeringsmän;
  • att § 11 p. 9 i bolagsordningen ges följande lydelse: ”val av styrelse med suppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Ändringen av bolagsordningen är motiverad av att revisor ska kunna utses på en mandattid på ett år samt förtydligande att två justeringsmän ska utses.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år med auktoriserade revisorn Håkan Persson som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Johan Thuresson som medansvarig revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal. 

Punkt 16 Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2014 enligt tidigare tillämpad modell. Denna innebär att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna per den 31 maj 2013 jämte styrelseordföranden.


Hässleholm i december 2012
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02J
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka
2 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 40 vindkraftverk med en installerad effekt på 55 MW och en beräknad årlig produktion på ca 135 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 

 


Attachments

121227 Pressmeddelande Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ).pdf