Kommuniké från årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 26 januari 2013 i Hässleholm

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-01-26 17:41 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 26 januari 2013 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2011/2012.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med 1,00 kronor per aktie. Onsdagen den 30 januari 2013 fastställdes som avstämningsdag för utdelningen.

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag minska antalet styrelseledamöter från åtta till sju.

Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert samt Tord Johansson omvaldes till styrelseledamöter. Jan Bengtsson och Niclas Eriksson nyvaldes som styrelseledamöter.

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2014 års stämma enligt tidigare tillämpad modell.

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat ”Grön och lönsam energi” med cirka 275 deltagare.

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka
2 200 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 62 vindkraftverk med en installerad effekt på 99 MW och en beräknad årlig produktion på ca 251 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

130126 Kommuniké från årsstämma Eolus Vind AB.pdf