Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2012 - 28 februari 2013

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-04-25 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2012 – 28 februari 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 91,1 Mkr (353,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,0 Mkr (10,7). Resultat före skatt uppgick till 22,3 Mkr (9,0). Periodens resultat uppgick till 43,1 Mkr (6,1), vilket motsvarar 1,73 kronor (0,24) per aktie. 
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt med 21,5 Mkr genom omvärdering av långfristiga skatteskulder med anledning av att bolagsskattesatsen sänkts från 26,3 % till 22%. Periodens resultat efter skatt har även påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med +0,2 Mkr (-14,7).
 • Under kvartalet etablerades 3 vindkraftverk (12) med en total effekt på 6,6 MW (21,7).
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 59,6 GWh (38,8) med en genomsnittlig intäkt på 58 öre/kWh (60).
 • Inga investeringar i egna vindkraftverk gjordes under kvartalet.
 • I december genomförde Eolus sin hittills största affär med en enskild kund då European Wind Investment A/S (EWII) förvärvade vindkraftsprojekten Lerkaka i Borgholms kommun och Stensåsa i Vetlanda kommun. Under 2013 kommer Eolus att ansvara för uppförandet av de nyckelfärdiga anläggningarna i båda projekten. Under våren kommer fem verk om totalt 10 MW att etableras vid Lerkaka och under hösten kommer sju verk om totalt 14 MW att etableras vid Stensåsa.
 • I februari såldes två idrifttagna Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk i Södervidinge, Kävlinge kommun, till Wallenstam AB. Samtidigt förvärvade Eolus 37,5 % i projektet Lunnekullen i Tibro och Karlsborgs kommuner av Wallenstam.
 • Årsstämma hölls i Hässleholm lördagen den 26 januari 2013. Styrelsens sammansättning förändrades då Bengt Johansson, Ingvar Svantesson och Natsue Ellesson lämnade styrelsen och Jan Bengtsson och Niclas Eriksson nyvaldes. I samband med årsstämman anordnades ett välbesökt seminarium med temat ”Grön och lönsam energi”.
 • Den 7 februari avgav Mark- och Miljödomstolen ett positivt yttrande om Blekinge Offshores ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att etablera en havsbaserad vindkraftspark om upp till 2 500 MW i Hanöbukten. Samtidigt lämnades ärendet till regeringen för avgörande av tillåtligheten. Domstolen konstaterade i sitt yttrande att verksamheten är tillåtlig enligt miljöbalken.
   

Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2012 – 28 februari 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 468,2 Mkr (777,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 117,1 Mkr (49,8). Resultat före skatt uppgick till 92,3 Mkr (37,3). Periodens resultat uppgick till 109,2 Mkr (26,5), vilket motsvarar 4,38 kronor (1,06) per aktie. 
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt med 21,5 Mkr genom omvärdering av långfristiga skatteskulder med anledning av att bolagsskattesatsen sänkts från 26,3 % till 22%. Periodens resultat efter skatt har påverkats med värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med +19,8 Mkr (-23,0)
 • Under halvåret etablerades 22 vindkraftverk (26) med en total effekt på 46,1 MW (49,7).
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 126,3 GWh (63,4) med en genomsnittlig intäkt på 54 öre/kWh (64).

 

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • I april tecknades avtal med Bergvik Skog avseende ensamrätt för Eolus att utvärdera möjligheterna att etablera vindkraftsanläggningar på deras mark i Lettland.

 

 

Resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår
  2012-12-01- 2011-12-01- 2012-09-01- 2011-09-01- 2011/2012
  2013-02-28 2012-02-29 2013-02-28 2012-02-29  
Nettoomsättning, Mkr     91,1 353,3     468,2     777,9 1 887,9
Rörelseresultat, Mkr     29,0     10,7 117,1     49,8     81,2
Resultat före skatt, Mkr     22,3     9,0     92,3     37,3     41,9
Periodens resultat, Mkr     43,1     6,1     109,2     26,5     28,3
Resultat per aktie, kronor     1,73     0,24     4,38     1,06     1,13
Eget kapital per aktie, kronor 37,34  33,79 37,34   33,79  33,92
Under perioden etablerade verk, antal     3     12     22     26     81
Under perioden etablerade verk, MW     6,6 21,7     46,1     49,7     155,3
Nettoförändring verk för elproduktion, MW     -0,4     0,0     19,1     5,7     41,1
Elproduktion, GWh     59,6     38,8     126,3     63,4     111,2

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Eolus Vind AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl 8.30.

 

Kontaktuppgifter
Per Witalisson, VD, telefon 010 - 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010 - 199 88 10

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum.
Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 400 av de cirka 2 400 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 61 vindkraftverk med en installerad effekt på 100 MW och en beräknad årlig produktion på ca 253 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka
3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

Delårsrapport Eolus 130228.pdf