Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2012 - 31 maj 2013

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-07-05 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2013 – 31 maj 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 43,1 Mkr (411,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,8 Mkr (54,5). Resultat före skatt uppgick till 10,6 Mkr (39,7). Periodens resultat uppgick till 7,0 Mkr (28,4), vilket motsvarar 0,29 kronor (1,14) per aktie. 
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med +7,5 Mkr (+5,4).
 • Under kvartalet etablerades inga nya vindkraftverk. Under motsvarande kvartal föregående år etablerades 21 verk med en total effekt på 39,6 MW.
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 65,1 GWh (27,2) med en genomsnittlig intäkt på 55 öre/kWh (49).
 • Inga investeringar i egna vindkraftverk gjordes under kvartalet.
 • I maj tecknade Eolus avtal om överlåtelse av 14 idrifttagna vindkraftverk (30 MW) med en årlig förväntad produktion om 80 GWh med Munich Re. Transaktionen är beroende av att ett antal villkor uppfylls. Tillträde, betalning och resultatavräkning beräknas kunna ske under juli.  Affären är Eolus hittills största med en enskild kund och omfattar vindkraftparkerna Hakarp (Ronneby), Kaptensberget (Hofors) och Åsen (Sandviken). Avtalet innebär även att Eolus skall sköta drift och förvaltning av vindkraftparkerna.
 • I april tecknades avtal med Bergvik Skog avseende ensamrätt för Eolus att utvärdera möjligheterna att etablera vindkraftsanläggningar på deras mark i Lettland.
   

Verksamhetsårets första nio månader, 1 september 2012 – 31 maj 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 511,4 Mkr (1 189,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 135,9 Mkr (104,4). Resultat före skatt uppgick till 102,9 Mkr (77,0). Periodens resultat uppgick till 116,2 Mkr (54,9), vilket motsvarar 4,67 kronor (2,20) per aktie. 
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt med 21,5 Mkr genom omvärdering av långfristiga skatteskulder med anledning av att bolagsskattesatsen sänkts från 26,3 % till 22%. Periodens resultat efter skatt har påverkats med värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med +27,2 Mkr (-17,6)
 • Under niomånadersperioden etablerades 22 vindkraftverk (47) med en total effekt på 46,1 MW (89,3).
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 191,4 GWh (90,6) med en genomsnittlig intäkt på 54 öre/kWh (60).

 

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • I juni såldes ett idrifttaget Vestas V100 1,8 MW vindkraftverk i Rockneby till Kalmar kommun. Affären föregicks av en offentlig upphandling där Eolus anbud var det ekonomiskt mest fördelaktiga och som bäst svarade mot de uppställda kriterierna.
 • I juni såldes ett idrifttaget Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk i Frotorp till Vindkraft i Örebro-Kumla AB.
 • Eolus Vind Norge AS har i juni tecknat avtal med Statskog SF rörande utvärdering av förutsättningarna att etablera vindkraftparker på utvalda Statskogfastigheter.
 • Vindkraftparkerna Knuts Kulle i Gnosjö kommun och Lerkaka i Borgholms kommun har tagits i drift. Sammantaget handlar det om åtta Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk (totalt 16 MW) som alla efter avslutad provdrift överlämnas till externa kunder.
 • Den 19 juni beslutade regeringen att avslå Försvarsmaktens överklagande av bygglov för sju vindkraftverk i Melleruds kommun som Eolus uppförde under 2010.
 • Erhållet miljötillstånd för projektet Långmarken i Kristinehamns kommun vann laga kraft. Projektet omfattar möjlighet att etablera upp till åtta verk med en totalhöjd på högst 190 meter.
 • I juni tecknade Eolus och Vestas avtal om leverans av 11 nya vindkraftverk till projekten Jungs-Åsa, Nyckeltorp och Stenkulla i Vara och Skara kommuner. Verken kommer att etableras under våren 2014.
 • Catharina Persson har anställts som CFO på Eolus från och med den 1 oktober 2013.

Resultat i korthet

  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
  2013-03-01- 2012-03-01- 2012-09-01- 2011-09-01- 2011/2012
                                                                         2013-05-31 2012-05-31 2013-05-31 2012-05-31  
Nettoomsättning, Mkr 43,1 411,7 511,4 1 189,6 1 887,9
Rörelseresultat, Mkr 18,8 54,5 135,9 104,4 81,2
Resultat före skatt, Mkr 10,6 39,7 102,9 77,0 41,9
Periodens resultat, Mkr 7,0 28,4 116,2 54,9 28,3
Resultat per aktie, kronor 0,29 1,14 4,67 2,20 1,13
Eget kapital per aktie, kronor 37,64 34,97 37,64 34,97 33,92
Under perioden etablerade verk, antal 0 21 22 47 81
Under perioden etablerade verk, MW 0,0 39,6 46,1 89,3 155,3
Nettoförändring verk för elproduktion, MW -0,2 2,0 18,9 7,7 41,1
Elproduktion, GWh 65,1 27,2 191,4 90,6 111,2
           

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Eolus Vind AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2013 kl 8.30.

 

Kontaktuppgifter
Per Witalisson, VD, telefon 010 - 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010 - 199 88 10

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum.
Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 400 av de cirka 2 400 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 60 vindkraftverk med en installerad effekt på 99 MW och en beräknad årlig produktion på ca 253 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka
3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

Delårsrapport Eolus 130531.pdf