Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2013 – 28 februari 2014


Hässleholm, 2014-04-29 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2013 – 28 februari 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 86,2 (91,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,9 (22,1) MSEK. Resultat före skatt uppgick till    11,6 (22,3) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 9,0 (43,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,37 (1,75) kronor per aktie.
 • Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -1,9 (+0,2) MSEK.
 • Under kvartalet etablerades inga (3) nya vindkraftverk.
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick under kvartalet till 58,4 (59,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 50 (58) öre/kWh.
 • Inga investeringar gjordes i egna vindkraftverk under perioden.
 • I december sålde Eolus 1,25 vindkraftverk i vindpark Rockneby i Kalmar kommun till Landstinget Blekinge.
 • Under rapportperioden har Eolus beställt 35 vindkraftverk av modellerna V90, V100 och V112 från Vestas. Sammanlagd effekt för de beställda verken uppgår till 70,6 MW.
 • Energimyndigheten utpekade i december projektområdet för Blekinge Offshore som nytt riksintresseområde för vindbruk. Detta stärker projektets ställning ytterligare i den process om ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken som nu ligger på regeringens bord.
 • I december beställde Eolus fyra stycken Gamesa G114 2,0 MW vindkraftverk för uppförande i Nötåsens vindpark i Sundsvalls kommun hösten 2014. I december tecknades avtal med Malmö Stad om försäljning av ett av verken. Tillsammans med vunna upphandlingar både före och efter rapportperioden är nu parken fulltecknad.
 • I december sålde Eolus tre vindkraftverk av modell Vestas V90 2,0 MW under uppförande i Nyckeltorp i Skara kommun till Wallenstam. Samtidigt förvärvade Eolus samtliga Wallenstams aktier i Triventus AB uppgående till 6,3 procent av bolaget samt Wallenstams ägarandel om 37,5 procent i vindkraftsprojektet Lunnekullen i Karlsborg och Tibro kommuner. I januari förvärvade Eolus ytterligare 6,3 procent av aktierna i Triventus AB.
 • Eolus tecknade i december avtal om att sköta all drift och administration av fem vindkraftverk åt Prime Renewables.
 • I januari tecknade Eolus ett så kallat Power Purchase Agreement (PPA) med Google. Avtalet innebär att Google från och med början av 2015 under tio år till ett förutbestämt pris köper all el som produceras i de fyra vindkraftparkerna Alered, Ramsnäs, Mungseröd och Skalleberg som Eolus ska etablera under 2014. Eolus avser att avyttra dessa vindkraftverk som nyckelfärdiga anläggningar till institutionella investerare som eftersträvar långsiktiga och stabila kassaflöden från sina investeringar.
 • Årsstämma hölls i Hässleholm lördagen den 25 januari 2014. Samtliga styrelseledamöter omvaldes för en period om ett år. I samband med årsstämman anordnades ett traditionsenligt seminarium. Årets tema var ”Vägen framåt” och besöktes av över 320 personer.

 

Verksamhetens första halvår, 1 september 2013 – 28 februari 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 303,4 (468,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 44,7 (104,4) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 32,5 (92,3) MSEK. Första halvårets resultat efter skatt uppgick till 24,3 (109,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,00 (4,50) kronor per aktie.
 • Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -7,1 (+19,8) MSEK.
 • Under halvåret etablerades 9 (22) nya vindkraftverk.
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick under halvåret till 94,6 (126,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 52 (54) öre/kWh.

 

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • I mars ingick Eolus tre kreditavtal med Handelsbanken om sammanlagt 770 MSEK. Avtalen består av ett 18 månaders avtal med en limit om 195 MSEK för checkräknings-kredit, ett 24 månaders avtal med en limit om 135 MSEK för finansiering av lager av idrifttagna vindkraftsanläggningar samt en 18 månaders byggkredit om 440 MSEK för finansiering av etablering av de 29 vindkraftverk som Eolus uppför under 2014 och som omfattas av det elförsäljningsavtal Eolus tecknat med Google.

 

Resultat i korthet

  Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår
  2013-12-01 - 2014-02-28 2012-12-01 - 2013-02-28 2013-09-01 - 2014-02-28 2012-09-01 - 2013-02-28 2012-09-01 - 2013-08-31
Nettoomsättning, MSEK 86,2 91,1 303,4 468,2 1 204,9
Rörelseresultat, MSEK 14,9 22,1 44,7 104,4 146,7
Resultat före skatt, MSEK 11,6 22,3 32,5 92,3 135,3
Periodens resultat, MSEK 9,0 43,1 24,3 109,2 141,6
Resultat per aktie, kronor 0,37 1,75 1,00 4,50 5,75
Eget kapital per aktie, kronor 38,09 37,34 38,09 37,34 38,58
Under perioden etablerade verk, antal 0 3 9 22 30
Under perioden etablerade verk, MW 0 6,6 49,8 46,1 62,1
Nettoförändring verk för elproduktion, MW -2,4 -0,4 -1,0 19,1 -17,0
Elproduktion, GWh 58,4 59,6 94,6 126,3 220,9

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Eolus Vind AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 29 april 2014 klockan 08.30.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 430 av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

140429 Pressmeddelande Eolus Delårsrapport 1 september 2013 - 28 februari 2014.pdf Delårsrapport Q2 1 september 2013 - 28 februari 2014.pdf