Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 30 november 2014

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-01-22 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Verksamhetsårets första kvartal 1 september – 30 november 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 363,7 (217,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 29,6 (29,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 20,5 (20,9) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,5 (15,4) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -2,1 (-5,1) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,63 (0,63) SEK per aktie.
  • Under perioden togs 22 (9) nya vindkraftverk med en total effekt om 48,2 (17,6) MW i drift. Bland de driftsatta verken finns ytterligare två av de parker som ryms inom det elförsäljningsavtal som tecknats med Google.
  • Under perioden överlämnades 11,1 (7,1) vindkraftverk med en total effekt om 21,4 (14,2) MW till kunder.
  • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 79,6 (36,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 481 (560) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • I januari 2015 tecknade Eolus avtal med energibolaget ewz om försäljning av 29 vindkraftverk. Samtliga dessa verk omfattas av det elförsäljningsavtal som Eolus tecknade med Google i januari 2014. Köpeskillingen uppgår till 95 MEUR.
Koncernens resultat i korthet Q1 Q1 Helår
  2014-09-01 2013-09-01 2013-09-01
  2014-11-30 2013-11-30 2014-08-31
Nettoomsättning, MSEK 363,7 217,2 465,8
Rörelseresultat, MSEK 29,6 29,9 41,5
Resultat före skatt, MSEK 20,5 20,9 13,1
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -2,7 -6,6 -23,2
Periodens resultat, MSEK 15,5 15,4 9,9
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,63 0,63 0,44
Eget kapital per aktie, SEK 38,24 39,28 37,61
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -144,2 -10,9 -487,8
Balansomslutning, MSEK 1 853,9 1 516,4 1 929,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK -565,1 +101,5 -421,2
Orderstock per balansdagen, MSEK 272,7 151,7 218,1
Under perioden drifttagna verk, antal 22,0 9,0 27,0
Verk överlämnade till kund, antal 11,1 7,1 14,0
Under perioden drifttagna verk, MW 48,2 17,6 53,0
Verk överlämnade till kund, MW 21,4 14,2 27,4
Elproduktion, GWh 79,6 36,3 172,1
Soliditet, % 51,4 64,4 48,5
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 6,5 6,6 1,2

 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2015 kl. 08.30.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nära 470 av de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 68 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 167 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

Delårsrapport Eolus Q1 140901-141130.pdf 150122 Pressmeddelande Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 - 30 november 2014.pdf