Eolus aktier börsnoteras

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-01-23 18:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Eolus Vind AB (publ) för notering på Nasdaq Stockholm och börsnoteringen avser samtliga aktier av aktieslag B i Eolus. Första dag för handel på NASDAQ Stockholm beräknas bli den 2 februari 2015.

Genom börsnoteringen upphör Eolus listning på First North Premier. Sista dag för handel i aktien på First North Premier beräknas bli den 30 januari 2015. Bolagets aktieägare behöver inte vidta nbågra åtgärder i samband med börsnoteringen.

Eolus listades på NASDAQ First North den 28 maj 2009. I april 2014 beslutade styrelsen att byta handelsplats för bolagets aktier av aktieslag B med avsikt att ansöka om notering på NASDAQ Stockholm. Som ett led i den påbörjade processen att börsintroducera bolaget på Stockholmsbörsen listades Eolus på First North Premier den 5 maj 2014.

Eolus Vind AB har hos Finansinspektionen ansökt om godkännande och registrering av ett prospekt som upprättats med anledning av börsintroduktionen. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens webbsida (www.fi.se) och bolagets hemsida (www.eolusvind.com) samt på begäran i pappersformat på bolagets huvudkontor.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 januari 2015 kl. 18.15.

Viktig information:
Informationen i detta pressmeddelande är ett inte erbjudande om eller en uppmaning att sälja eller köpa några värdepapper i Eolus Vind AB. Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där spridning av det skulle kunna vara oförenligt med tillämplig lag eller andra regler. Detta dokument har inte blivit godkänt av någon myndighet.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nära 470 av de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 68 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 167 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

150123 Pressmeddelande Eolus aktier börsnoteras.pdf