Kommunike från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 24 januari 2015 i Hässleholm

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-01-24 18:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 24 januari 2015 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2013/2014.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med 1,50 kronor per aktie. Tisdagen den 27 januari 2015 fastställdes som avstämningsdag för utdelningen.

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antalet styrelseledamöter till sju stycken.

Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert samt Tord Johansson omvaldes samtliga till styrelseledamöter.

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2016 års stämma enligt tidigare tillämpad modell.

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat ”Vi bygger ett hållbart samhälle” med cirka 300 deltagare.

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2015 kl. 18.00.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nära 470 av de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 68 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 167 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

150124 Pressmeddelande Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB.pdf