Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 28 februari 2015

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-04-28 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2014 – 28 februari 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 746,1 (86,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 83,7 (14,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 77,6 (11,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 75,5 (9,0) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -1,4 (-1,9) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,04 (0,37) SEK per aktie.
  • Under perioden togs 11 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 20,4 (0) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades 27,5 (1,3) vindkraftverk med en total effekt om 55,4 (2,4) MW till kunder.
  • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 86,2 (58,4) GWh med en genomsnittlig intäkt på 475 (504) SEK/MWh.
  • Sedan den 2 februari 2015 handlas Eolus B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • I mars överlämnades vindpark Skalleberg i Hjo kommun till kund. Skalleberg är den sista av de fyra parker som Eolus i januari tecknade avtal om försäljning av till energibolaget ewz. Därmed har köparen tillträtt samtliga parker med 29 vindkraftverk som omfattas av det elförsäljningsavtal som finns med Google och Eolus har mottagit fullständig betalning för samtliga parker.
  • Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 2 juni och där föreslå att 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie överförs till aktieägarna. Styrelsen avser att föreslå att överföringen görs genom en split av befintliga aktier med automatisk inlösen av varannan aktie efter spliten.

 

Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår
  2014-12-01 2013-12-01 2014-09-01 2013-09-01 2013-09-01
  2015-02-28 2014-02-28 2015-02-28 2014-02-28 2014-08-31
Nettoomsättning, MSEK 746,1 86,2 1 109,8 303,4 465,8
Rörelseresultat, MSEK 83,7 14,9 113,3 44,7 41,5
Resultat före skatt, MSEK 77,6 11,6 98,1 32,5 13,1
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 1,9 -2,4 -0,8 9,0 -23,2
Periodens resultat, MSEK 75,5 9,0 90,9 24,3 9,9
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 3,04 0,37 3,67 1,00 0,44
Eget kapital per aktie, SEK 39,78 38,16 39,78 38,16 37,61
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 543,7 -135,6 399,5 -146,5 -487,8
Balansomslutning, MSEK 1 582,4 1 461,1 1 582,4 1 461,1 1 929,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK -14,2 -76,5 -14,2 -76,5 -421,2
Orderstock per balansdagen, MSEK 679,1 154,8 679,1 154,8 218,1
Under perioden drifttagna verk, antal 11,0 0,0 33,0 9,0 27,0
Verk överlämnade till kund, antal 27,5 1,3 38,6 8,4 13,9
Under perioden drifttagna verk, MW 20,4 0,0 68,6 17,6 53,0
Verk överlämnade till kund, MW 55,4 2,4 76,8 16,6 27,4
Elproduktion, GWh 86,2 58,4 165,7 94,6 172,1
Soliditet, % 62,6 64,9 62,4 64,9 48,5
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 31,2 3,8 18,8 5,3 1,2

 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 kl. 08.30.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 68 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 167 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

Delårsrapport Eolus Q2 140901-150228.pdf